علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (6), شماره (3), سال (2018-7) , صفحات (25-34)

عنوان : ( ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفین )

نویسندگان: مهدی مدنی فرد , مهرداد مظاهری , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: عوامل عصب‌شناختی و هیجانی نقش مهمی در درمان معتادان ایفاء می‌کنند. هدف از این مطالعه ارزیابی تنظیم شناختی هیجان و کارکردهای عصب‌شناختی در معتادان تحت درمان متادون و بوپرنورفین بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و علّی –مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مردان تحت درمان با مواد نگهدارنده می‌باشد. جمعیت مورد بررسی در این مطالعه 50 بیمار تحت درمان با متادون و 50 بیمار تحت درمان با بوپرنورفین در مرکز ترک اعتیاد مشهد در سال 1395 بودند. همه افراد با آزمون‌های نارسایی کنش‌وری اجرایی بارکلی و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون تی مستقل انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات در آزمون‌های تنظیم شناختی هیجان گروه تحت درمان با بوپرنورفین از گروه تحت درمان با متادون بالاتر می‌باشد. در مقابل گروه تحت درمان با متادون به طور معنی‌داری نمرات بالاتری در آزمون نارسایی کنش‌وری اجرایی در مقایسه با گروه بوپرنورفین دریافت کرد. نتیجه‌گیری: اگرچه متادون و بوپرنورفین منجر به نقصان در کنش‌های عصب اجرایی و تنظیم هیجانی می‌گردند، اما به نظر می‌رسد بوپرنورفین برای حفظ کارکردهای شناختی در طول درمان معتادان داروی بهتری باشد.

کلمات کلیدی

, متادون, بوپرنورفین, هیجانات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068863,
author = {مدنی فرد, مهدی and مهرداد مظاهری and بیگدلی, ایمان الله},
title = {ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفین},
journal = {علوم اعصاب شفای خاتم},
year = {2018},
volume = {6},
number = {3},
month = {July},
issn = {2322-1887},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {متادون، بوپرنورفین، هیجانات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفین
%A مدنی فرد, مهدی
%A مهرداد مظاهری
%A بیگدلی, ایمان الله
%J علوم اعصاب شفای خاتم
%@ 2322-1887
%D 2018

[Download]