دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل )

نویسندگان: احمد صادق زاده , عباس مفیدی , نرگس صالح آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناخت ارتباط بین وقوع بارش‌های جنوب غرب ایران با میزان فشار منطقه در سطوح مختلف جو می‌باشد. برای این منظور از داده‌های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل و بارش که به ترتیب از مراکز NCEP/NCAR و Chirps اخذ گردید، بهره گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان می‌دهد که میزان بارش در ماه دسامبر در جنوب غرب ایران از سال 2000 تا 2014 کاهش معناداری داشته است. همچنین بین بارش در منطقه مورد مطالعه و مولفه ارتفاع ژئوپتانسیل در محدوده غرب ایران، عراق و شمال شرق عربستان ارتباط منفی وجو دارد که این ارتباط در سطوح 1000 تا 850 هکتوپاسکال قوی تر می‌باشد و در ترازهای بالاتر این ارتباط تضعیف می‌گردد. به بیان دیگر وجود یک ناوه یا مرکز کم فشار در سطوح 1000 تا 850 هکتوپاسکال در مناطق فوق باعث افزایش بارش در جنوب غرب ایران می‌گردد.

کلمات کلیدی

, بارش, جنوب غرب ایران, ارتفاع ژئوپتانسیل, NCEP/NCAR, Chirps.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068867,
author = {صادق زاده, احمد and مفیدی, عباس and صالح آبادی, نرگس},
title = {مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارش، جنوب غرب ایران، ارتفاع ژئوپتانسیل، NCEP/NCAR، Chirps.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل
%A صادق زاده, احمد
%A مفیدی, عباس
%A صالح آبادی, نرگس
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]