سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2018-02-25

عنوان : ( مرجانهای پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در کوه شش انگشت طبس، ایران مرکزی )

نویسندگان: محمدرضا عطایی , عباس قادری , مهدی بادپا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه مرجان‌های پرمین پیشین در عضو باغ ونگ سازند جمال، برش چینه شناسی کوه شش انگشت انتخاب گردید. پس از مطالعه تعداد 60 مقطع نازک میکروسکپی تهیه شده از سنگواره‌های مرجانی، 6 زیرگونه و 24 گونه متعلق 20 جنس از مرجان‌های روگوزا و تابولا شناسایی شدند. سنگواره‌های موجود نشان دهنده دو نوع فونای مرجانی مختلف است. فونای تتیسی Waagenophyllidae که شاخص مناطق حاره تتیسی و محدود به عرض‌های جغرافیایی تا 35 درجه بوده و شامل فرم‌های کلنی سریوئید است. فونای Cyathaxonia نیز که شامل مرجانهای روگوزای منفرد کوچک و فاقد دیس اپیمنت است، مؤید شرایط پرتنش در بوم سازگان به هنگام رشد مرجانها بوده است.

کلمات کلیدی

, طبس, پرمین, باغ ونگ, شش انگشت, سازند جمال, مرجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069059,
author = {عطایی, محمدرضا and قادری, عباس and مهدی بادپا and عاشوری, علیرضا},
title = {مرجانهای پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در کوه شش انگشت طبس، ایران مرکزی},
booktitle = {سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طبس، پرمین، باغ ونگ، شش انگشت، سازند جمال، مرجان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مرجانهای پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در کوه شش انگشت طبس، ایران مرکزی
%A عطایی, محمدرضا
%A قادری, عباس
%A مهدی بادپا
%A عاشوری, علیرضا
%J سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2018

[Download]