علوم آماری ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (189-208)

عنوان : ( پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی )

نویسندگان: ازاده مجیری , یداله واقعی , حمیدرضا نیلی ثانی , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مهم در تحلیل داده های فضایی، پیش گویی مقدار نامعلوم کمیت مورد مطالعه در موقعیت های دلخواه بر اساس یکی از مدل های فضایی مانند اتورگرسیو فضایی یک طرفه، اتورگرسیو شرطی و میانگین متحرک است. در این مقاله ابتدا پارامترهای مدل (١, ٢(SAR را به روش ماکسیمم درستنمایی برآورد کرده سپس فرمول هایی برای پیش گویی درون قلمرو داده ها (درون یابی) و خارج قلمرو داده ها (برون یابی) به دست آورده می شود. سپس کاربرد و کارایی روش های ارائه شده در قالب یک مثال مربوط به پردازش تصویر نشان داده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, داده های فضایی, مدل اتورگرسیو فضایی یک طرفه, برآورد, پیش گویی, درون یابی, برون یابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069282,
author = {ازاده مجیری and یداله واقعی and حمیدرضا نیلی ثانی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {189--208},
numpages = {19},
keywords = {داده های فضایی، مدل اتورگرسیو فضایی یک طرفه، برآورد، پیش گویی، درون یابی، برون یابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی
%A ازاده مجیری
%A یداله واقعی
%A حمیدرضا نیلی ثانی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2018

[Download]