مدیریت ورزشی, دوره (9), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (745-758)

عنوان : ( نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران) )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , کیانوش شجیع , فریده افروزی گروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش تاکتیکهای بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه-های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر پایه تحقیقات مطالعات موردی انجام گرفته است. جامعه تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی استقلال تهران بودند که از بین آن‌ها 366 نفر به‌عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (همبستگی پیرسون، و رگرسیون خطی) در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. در بخش یافته ها نتایج رگرسیون خطی در مدل نهایی تحقیق نشان داد که از بین ابعاد بازاریابی ارتباطی، تنها دو بعد مدیریت دانش و تبلیغ رسانه‌ای با یکدیگر توانستند چیزی حدود 55 و 88 درصد از واریانس وفاداری هواداران ورزشی را پیش‌بینی نمایند. به طور کلی این تحقیق نشان می دهد که باشگاه استقلال تهران با بکارگیری تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی می تواند به راهی مؤثر برای تقویت ارتباط هوادار و باشگاه دست‌یافته و با استفاده از عناصر مدیریت دانش و تبلیغات رسانه ای در مسیر وفادار ساختن هرچه بیشتر هواداران خود گام های اساسی بردارد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی ارتباطی, باشگاه استقلال, لیگ برتر, وفاداری, هواداران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069426,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and شجیع, کیانوش and افروزی گروی, فریده},
title = {نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-9341},
pages = {745--758},
numpages = {13},
keywords = {بازاریابی ارتباطی، باشگاه استقلال، لیگ برتر، وفاداری، هواداران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A شجیع, کیانوش
%A افروزی گروی, فریده
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2018

[Download]