کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14

عنوان : ( اثرات ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های میکروگلیال ملتهب شده، از طریق اندازه گیری میزان اینترلوکین-1بتای تولید شده )

نویسندگان: کاظم دهقانی فردوس , فرشید حمیدی , هادی محب علیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیرین بیان با نام علمی است. ماده اصلی این گونه، ترکیب ساپونین تری ترپنوئیدی به نام اسید گلیسیریزیک یا گلیسیریزین برابر ساکارز است. خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی و خلط آور 03 تا 33 با شیرینی است و در سمیت زدایی و حفاظت کبدی موثر می باشد. میکروگلیال سلول های غیر عصبی سیستم از کل سلول های گلیا را تشکیل می دهند آن ها اعمالی شبیه ماکروفاژهای ٪23 تا 0 عصبی مرکزی بافت های دیگر دارند که از جمله آن ها می توان به فاگوسیتوز میکروارگانیسم های مهاجم و سلول های آسیب دیده، تولید سایتوکاین ها و کموکاین ها اشاره کرد. تولید بیش از حد سایتوکاین های التهابی توسط سلول های میکروگلیال باعث تقویت بروزالتهاب عصبی، بیماری های مزمن مغز، و تشدید فرآیند دمیلیناسیون شود. . با توجه به مطالعات اخیر درباره ی اثرات بیولوژیک و درمانی ترکیبات شیرین بیان و همچنین ترکیب اصلی ریشه ی آن (گلیسیریزین)، هدف از مطالعه حاضر بتا به عنوان یک واسطه 1- بررسی اثر جزء گلیسیریزین ریشه گیاه شیرین بیان بر میزان تولید اینترلوکین BV التهابی القا شده از رده سلولی میکروگلیال - ملتهب شده با لیپوپلی ساکارید بود. در این مطالعه 2 میکروگرم)، تولید 3/8 و 3/22 میکرولیتر (بترتیب حاوی 13 و 3 گلیسیریزین در حجم های BV بتا را در سلول های 1- اینترلوکین - مهار کرد. فعالیت مهاری گلیسیریزین در این سلول ها 2 ممکن است اثرات درمانی مهمی جهت درمان بیماری های التهابی عصبی داشته باشد

کلمات کلیدی

, شیرین بیان, گلیسیریزین, لیپوپلی ساکارید, التهاب, میکروگلیال, BV-2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069621,
author = {دهقانی فردوس, کاظم and حمیدی, فرشید and محب علیان, هادی},
title = {اثرات ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های میکروگلیال ملتهب شده، از طریق اندازه گیری میزان اینترلوکین-1بتای تولید شده},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شیرین بیان، گلیسیریزین، لیپوپلی ساکارید، التهاب، میکروگلیال، BV-2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های میکروگلیال ملتهب شده، از طریق اندازه گیری میزان اینترلوکین-1بتای تولید شده
%A دهقانی فردوس, کاظم
%A حمیدی, فرشید
%A محب علیان, هادی
%J کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
%D 2018

[Download]