دستاوردهای روانشناختی, دوره (4), شماره (24), سال (2018-2) , صفحات (1-22)

عنوان : ( اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار )

نویسندگان: محمد صادق منتظری , شاهرخ مکوند حسینی , ایمان الله بیگدلی , پرویز صباحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله اصلاح سوگیری‌های شناختی (سوگیری توجه و گرایش به سیگار) بر کاهش وابستگی به سیگار در افراد سیگاری اجرا شد. طرح پژوهش کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده با پیش آزمون، پس‌آزمون و پیگیری‌های یکماهه و دوماهه بود. جامعه پژوهش کلیه مردان سیگاری در تابستان سال 1395 در شهر گرگان بودند. تعداد 60 نفر افراد سیگاری واجد شرایط تعیین و به‌گونه تصادفی به گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. پرسشنامه سنجش وابستگی به سیگار (فاگرستروم) و تکالیف سنجش شناخت‌های ناآشکار (تکلیف گرایش-اجتناب، سنجش سوگیری توجه و تکلیف تداعی ضمنی) بر روی افراد هر دو گروه اجرا شد. سپس به گروه آزمایشی تکالیف مربوط به بازآموزی شناخت‌های ناآشکار (تکلیف بازآموزی گرایش- اجتناب و اصلاح سوگیری توجه) در طی 10 جلسه آموزش داده شد، درحالیکه گروه کنترل تنها مداخله‌هایی دارونما دریافت کردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تفاوت‌های معنی‌داری بین دو گروه در میانگین نمره‌های وابستگی به سیگار (فاگرستروم) و نیز تکالیف گرایش-اجتناب و سوگیری توجه در پس‌آزمون، پیگیری یکماهه و دوماهه نشان داد، اما در تداعی ناآشکار تفاوتی ایجاد نشد. مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی از طریق تاثیر بر اصلاح شناخت‌های ناآشکار گرایش- اجتناب و اصلاح سوگیری توجه افراد سیگاری منجر به کاهش وابستگی به سیگار در بزرگسالان سیگاری می‌گردد و می‌توان از این مداخله در برنامه‌های ترک سیگار به گونه موثر بهره جست.

کلمات کلیدی

, ترک سیگار, اصلاح سوگیری شناختی, تکلیف گرایش - اجتناب, اصلاح سوگیری توجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069655,
author = {محمد صادق منتظری and شاهرخ مکوند حسینی and بیگدلی, ایمان الله and پرویز صباحی},
title = {اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار},
journal = {دستاوردهای روانشناختی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {24},
month = {February},
issn = {2228-6144},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {ترک سیگار، اصلاح سوگیری شناختی، تکلیف گرایش - اجتناب، اصلاح سوگیری توجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار
%A محمد صادق منتظری
%A شاهرخ مکوند حسینی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A پرویز صباحی
%J دستاوردهای روانشناختی
%@ 2228-6144
%D 2018

[Download]