پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (5), سال (2019-1) , صفحات (865-876)

عنوان : ( اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن )

نویسندگان: شهرام بیرقی طوسی , محبت محبی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر متغیرهای ترکیب خوراک، دمای فرایند، سرعت چرخش ماردون و قطر منفذ قالب در فرایند اکستروژن بر ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی کف¬های تولید شده بر پایه نشاسته ذرت حاوی دانه کنجد مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دانه کنجد با نسبتهای صفر، 10، 20 و 30 درصد با نشاسته ذرت در رطوبت نهایی 15 درصد مخلوط گردید. برای تولید کف¬ها، مخلوطهای تهیه شده با مقدار 40 کیلوگرم بر ساعت وارد اکسترودر دو ماردون با چرخش هم جهت شد. متغیرهای دما در سه سطح 120، 145 و 170 درجه سانتی¬گراد، سرعت چرخش ماردون در سطوح 120، 150 و 180 دور بر دقیقه و قطر منفذ قالب در دو سطح 5/2 و 4 میلی¬متر روی آنها اعمال شد. با بررسی نتایج آزمون¬ها مشخص گردید افزودن 10 درصد دانه کنجد باعث بیشِنه انبساط و تخلخل و کمینه چگالی ظاهری نمونه¬ها شد در حالی که افزودن 30 درصد دانه کنجد به دلیل افزایش میزان چربی و کاهش فشار فرایند دقیقا نتایج مخالف نشان داد. افزایش دمای فرایند و سرعت چرخش ماردون و کاهش قطر منفذ قالب که باعث افزایش انرژی اعمال شده بر مواد درون اکسترودر می¬شوند شاخص محلولیت در آب و انبساط کف¬¬ها را افزایش و میزان رطوبت باقی¬مانده، شاخص جذب آب و چگالی آنها را کاهش دادند.

کلمات کلیدی

, اکسترودر, دمای فرایند, سرعت چرخش ماردون, قالب, رطوبت باقی-مانده, چگالی, انبساط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069667,
author = {بیرقی طوسی, شهرام and محبی, محبت and وریدی, مهدی},
title = {اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {14},
number = {5},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {865--876},
numpages = {11},
keywords = {اکسترودر، دمای فرایند، سرعت چرخش ماردون، قالب، رطوبت باقی-مانده، چگالی، انبساط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن
%A بیرقی طوسی, شهرام
%A محبی, محبت
%A وریدی, مهدی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2019

[Download]