پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی , 2018-07-12

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان )

نویسندگان: فهیمه شهرزاد نیا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان است. روش این تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری ، کلیه معتادان تحت درمان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد راد شهر مشهد در بازه زمانی زمستان 1396بود که از این میان تعداد 30 نفر از آنها به صورت دردسترس انتخاب و پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بررسی شیوع رفتارهای پر خطر احمدپور ترکمان (1390) استفاده گردید. پس از اجرای پیش آزمون، آموزش درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻌﻬﺪ طی 8 جلسه 2 ساعته به گروه آزمایش ارایه گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان اثربخش بوده است (05/0> P). در نتیجه می توان با آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در کلینیک های ترک اعتیاد و محیط های آموزشی گام موثری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان برداشت. کلیدواژه ها: آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتارهای پرخطر ، معتادان تحت درمان.

کلمات کلیدی

, آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد, رفتارهای پرخطر , معتادان تحت درمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069689,
author = {شهرزاد نیا, فهیمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی},
year = {2018},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتارهای پرخطر ، معتادان تحت درمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان
%A شهرزاد نیا, فهیمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی
%D 2018

[Download]