هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( تعیین نیاز لیزین قابل هضم جوجه های گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , مهدیه نیکبخت زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین نیاز لیزین قابل هضم جوجه¬های گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخ¬های عملکردی آزمایشی با استفاده از 300 قطعه جوجه خروس گوشتی کاب در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار (سطوح 0.88، 0.94، 1.00،1.06 و 1.12 درصد لیزین قابل هضم جیره)، شش تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار، در دوره پایانی (38-23 روزگی) انجام شد. با افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره میانگین وزن 38 روزگی و افزایش وزن در طول دوره پایانی به طور خطی و معنی¬دار افزایش و ضریب تبدیل غذایی به طور خطی و معنی¬دار کاهش یافت. با افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره وزن راندمان لاشه و نسبی گوشت سینه نسبت به وزن لاشه به طور معنی¬دار افزایش و چربی محوطه بطنی کاهش یافت. نیاز لیزین قابل هضم جیره در دوره پایانی با استفاده از معادله خط شگسته برای وزن 38 روزگی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و راندمان گوشت سینه به ترتیب 0.94، 0.95، 1.01 و 1.02 درصد جیره برآورد شد. بر اساس نتایج این تحقیق، نیاز لیزین قابل هضم جیره جوجه¬های گوشتی کاب در دوره پایانی در دامنه 1.02 -0.95 درصد جیره برآورد شد. بعلاوه نیاز لیزین قابل هضم برای بروز بهینه رشد عضله سینه بالاتر از افزایش وزن است.

کلمات کلیدی

, لیزین قابل هضم, جوجه های گوشتی, دوره پایانی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069865,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and نیکبخت زاده, مهدیه},
title = {تعیین نیاز لیزین قابل هضم جوجه های گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {لیزین قابل هضم، جوجه های گوشتی، دوره پایانی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نیاز لیزین قابل هضم جوجه های گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A نیکبخت زاده, مهدیه
%J هشتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]