پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( پاسخ های مورفولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris L.- به تنش خشکی در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه پنیرک قرمز، آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 اجرا شد. تیمارهای تنش خشکی شامل 100 -شاهد-، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی بر اساس منحنی رطوبتی خاک گلدان ها بودند که از مرحله استقرار تا مرحله گلدهی اعمال شدند. نتایج حاصل نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار وزن خشک ریشه، سطح برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک شاخساره شد، ولی سطح ریشه گیاه به شکل معنی¬دار افزایش یافت. صفات حجم ریشه، میانگین قطر ریشه و مجموع طول ریشه پنیرک قرمز نیز تحت تأثیر معنی دار تنش خشکی قرار نگرفتند. بیشترین وزن خشک ریشه -82/7 گرم در بوته-، سطح برگ -13/113 سانتی مترمربع-، ارتفاع بوته -80/37 سانتی متر- و وزن خشک شاخساره -65/10 گرم در بوته- مربوط به تیمار FC 100% -شاهد بدون تنش- بود و کمترین آنها به ترتیب با 38/1 گرم در بوته، 27/48 سانتی مترمربع، 40/17 سانتی متر و 27/1 گرم در بوته مربوط به تیمار FC 25% بود. بر خلاف صفات مذکور، سطح ریشه با کاهش محتوای آب خاک افزایش نشان داد، به طوریکه با افزایش تنش خشکی تا 75%، 50% و 25% ظرفیت زراعی، سطح ریشه پنیرک قرمز به ترتیب 9/24%، 5/43% و 5/79% نسبت به تیمار شاهد -100% ظرفیت زراعی- افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, پنیرک قرمز, سطح برگ, سطح ریشه, ظرفیت¬زراعی, وزن خشک شاخساره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070031,
author = {ملکان, المیرا and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راستگو, مهدی and جهان, محسن},
title = {پاسخ های مورفولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris L.- به تنش خشکی در شرایط کنترل شده},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پنیرک قرمز، سطح برگ، سطح ریشه، ظرفیت¬زراعی، وزن خشک شاخساره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ های مورفولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris L.- به تنش خشکی در شرایط کنترل شده
%A ملکان, المیرا
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راستگو, مهدی
%A جهان, محسن
%J پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]