پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2017-02-22

عنوان : ( بررسی راهکار هایی برای مدیریت منابع آب به روش استحصال آب باران در سایت تکثیر در اسارت گنج آهو در زاوه، خراسان رضوی )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی , فریده برات زاده پوستچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت منابع آبی در کشورهایی چون ایران که از نظر میزان و الگوی بارش دارای محودودیت های زیادی در تامین نیاز آبی جوامع انسانی و وحوش میباشد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. یکی از روشهای بهینه مدیریت منابع آبی مامی آب ب روشهای مناسب و علمی استحصال آب بواراا میباشد. استفاده از ای روشهای استحصوال در واعوع نووعی مدیریت سازگار در زیسوتگاههوا اسوت کو در شورایط فعلوی مواجه با مغییرات اعلیمی باید بیش از پویش موورد موجو مسئولی دولتی و مالکی و مشوارکاا صصویوی عورار گیورد.روشهای مناسب برای جمعآوری و ذصیورهسوازی روانوابهوا درمناطق باید باموج ب مسائل زیوادی از جملو وییگویهوایاعلیمی، موپوگرافی، یدرولوژیکی و مرکیب گون ای حیاتوحش منطق انتخاب و اجرا شوند. در مقالو حاوور باموجو بو وییگیهای منطق روشهایی بورای موامی آب شورب حیواتوحوش منطق ب روش استحصال آب باراا، بوییه برای جمعیت آهواا و عوچومیشهای سایت مکثیروپرورش در اسارت کارصان سویماازاوه، واعع در شهرستاا زاوه، استاا صراسواا روووی بورایبهرهگیری از روشهای مختلف ذکر گردیده است. اجرایوی شوداای روشها میمواند کمک زیادی ب کاهش هزین های نگهوداری جانوراا در اسارت، کاهش صسارت زیستمحیطی ناشوی از حمول-ونقل و همچنی کاهش اسوتر ناشوی از موداصوت و موردد درسایت بنماید.

کلمات کلیدی

, استحصال آب باران, سطوح آبگیر, حیات وحش, آبشخور, سایت تکثیر در اسارت آهو زاوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070142,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه and برات زاده پوستچی, فریده},
title = {بررسی راهکار هایی برای مدیریت منابع آب به روش استحصال آب باران در سایت تکثیر در اسارت گنج آهو در زاوه، خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {استحصال آب باران، سطوح آبگیر، حیات وحش، آبشخور، سایت تکثیر در اسارت آهو زاوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی راهکار هایی برای مدیریت منابع آب به روش استحصال آب باران در سایت تکثیر در اسارت گنج آهو در زاوه، خراسان رضوی
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A برات زاده پوستچی, فریده
%J پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2017

[Download]