اولین کنفرانس ملی میکرو/نانو فناوری , 2018-05-10

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن: رهیافت نظریه تابعی چگالی )

نویسندگان: محمود رضائی رکن آبادی , خالد النصار , محمد بهدانی , بشرا قنبری شوهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن با استفاده از کد محاسباتی سایستا و بر اساس نظریه تابعی چگالی بررسی شده است. برای تابعی تبادلی - همبستگی از تقریب شیب تعمیم تافته استفاده کردیده است. نتایج بررسی ویژگی های هندسی نشان می دهد که مقدار خمیدگی صفحه فسفرین آبی و طول پیوندهای فسفر - فسفر در حالت تک لایه ودو لایه یکسان آست. فسفرین آبی رفتار نیم رسانا از خود نشان می دهد اما دو لایه فسفرین آبی/گرافن رفتار فلزی دارد.

کلمات کلیدی

, فسفرین آبی, گرافن, دو لایه, نظریه تابعی چگالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070146,
author = {رضائی رکن آبادی, محمود and النصار, خالد and بهدانی, محمد and قنبری شوهانی, بشرا},
title = {بررسی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن: رهیافت نظریه تابعی چگالی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی میکرو/نانو فناوری},
year = {2018},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {فسفرین آبی، گرافن، دو لایه، نظریه تابعی چگالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن: رهیافت نظریه تابعی چگالی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A النصار, خالد
%A بهدانی, محمد
%A قنبری شوهانی, بشرا
%J اولین کنفرانس ملی میکرو/نانو فناوری
%D 2018

[Download]