مطالعات زبان و ادبیات غنایی, دوره (4), شماره (13), سال (2015-2) , صفحات (65-80)

عنوان : ( بررسی استعاره مفهومی اساس غم در شعر مسعود سعد سلمان )

نویسندگان: سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احساس یکی از محوری‌ترین و نافذترین جنبه‌های تجربه بشر است. مطالعات احساسات نمی‌تواند بدون تحقیقات میان‌رشته‌ای انجام شود. یکی از رویکردهایی که می‌توان براساس آن تحلیلی از احساسات ارائه داد، زبان‌شناسی شناختی است و یکی از مفاهیم مطرح در این رویکرد، استعاره مفهومی است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی مفهوم‌سازی غم در اشعار مسعود سعد سلمان انجام شده است. براساس یافته‌ها، 14 استعاره مفهومی از غم در اشعار وی وجود دارند که از اینها 6 نوع استعاره هایی هستند که در مقایسه با سایر استعاره‌ها بار معنایی منفی‌تری دارند: غم بیماری است؛ غم دشمن است؛ غم زنگار است؛ غم آتش است. استعاره‌های مغهومی (9 عدد) در اشعار وی وجود دارند که محصول خلاقیت شاعر هستند: غم خوراکی است؛ غم انسان است؛ غم حیوان است؛ غم تیغ و تیر است؛ غم شی است؛ غم مطلبی گفتنی است. به‌نظر می‌رسد که وجود چنین استعاره‌های خلاقانه‌ای به دلیل محیط زندان باشد که باعث شده است او در خلوت خود تفکرات ژرفی درباره محیط پیرامون و احساسات درونی خود داشته باشد؛ احساساتی که نمودار ناب‌ترین حالات درونی وی هستند.

کلمات کلیدی

, احساس, غم, زبان‌شناسی شناختی, استعاره مفهومی, مسعود سعد سلمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070405,
author = {فضائلی, سیده مریم and ابراهیمی, شیما},
title = {بررسی استعاره مفهومی اساس غم در شعر مسعود سعد سلمان},
journal = {مطالعات زبان و ادبیات غنایی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {13},
month = {February},
issn = {2322-3863},
pages = {65--80},
numpages = {15},
keywords = {احساس، غم، زبان‌شناسی شناختی، استعاره مفهومی، مسعود سعد سلمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استعاره مفهومی اساس غم در شعر مسعود سعد سلمان
%A فضائلی, سیده مریم
%A ابراهیمی, شیما
%J مطالعات زبان و ادبیات غنایی
%@ 2322-3863
%D 2015

[Download]