پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمراان، معماریو توسعه شهری , 2017-12-26

عنوان : ( کیفیت محیط داخلی و بهبود بهره وری کارکنان در ساختمان های سبز )

نویسندگان: شادی نوروزی کزکوه , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به نظر میرسد که در سالهای اخیر موضوع کیفیت محیط داخلی IEQ( Quality Environmental Indoor )به عنوان یک نگرانی رو به رشد است که به عنوان عامل موثر بر سالمتی، رفاه و بهرهوری کارکنان شناسایی شده است. به خصوص، توجه ویژه به محیط داخلی در ادارات با نگرانی های رو به رشدی در مورد بهرهوری کارکنان متمرکز است. عالوه بر این کارکنانی که از کیفیت محیط کلی فضای کار خود راضی هستند، تصور میشود که بهرهوری بیشتری دارند. بهبود کیف IEQ یت محیط داخلی آسایش، رفاه، رضایت و بهرهوری کارکنان را تضمین میکند. بر این اساس بسیاری از مطالعات معتقدند که طراحی ساختمانهای سبز پس از شناسایی مزایای آنها برای افراد به طور معمول رایجتر میشوند. از این رو رایجترین این ابزارها که در ساختمانهای سبز به کار گرفته میشوند عبارتند از سیستم ارزیابی ساختمانی رهبری در طراحی انرژی و محیط زیست LEED( Design Environmental and Energy in Leadership ،)سیستم روش ارزیابی زیستمحیطی احداث ساختمانهای تحقیقاتی BREEAM ( Establishment Research Building Method Assessment Environmental ،)سیستم ستاره سبز Star Green که برای تعیین معیارهای ساختمان سبز استفاده میشوند و IEQ را به عنوان یک معیار داخلی تعیین کردهاند. اگر چه که تحقیقات قبلی در زمینه بهرهوری کارکنان انجام شده است، اما کمبود تحقیق در مورد روابط بین عوامل IEQ و بهبود بهرهوری کارکنان در ساختمان های سبز وجود دارد. بنابراین این تحقیق با هدف تعیین رابطه IEQ و بهرهوری کارکنان در ساختمانهای سبز انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی آثار IEQ و بهرهوری عوامل هزینههای مرتبط با سالمتی، رضایت و عملکرد کارکنان ارائه گردیده است

کلمات کلیدی

, بهره وری کارکنان, کیفیت محیط داخلی , ساختمان سبز, ابزارهای ارزیابی ساختمان سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070458,
author = {نوروزی کزکوه, شادی and شریعتمدار, هاشم},
title = {کیفیت محیط داخلی و بهبود بهره وری کارکنان در ساختمان های سبز},
booktitle = {پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمراان، معماریو توسعه شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهره وری کارکنان، کیفیت محیط داخلی ، ساختمان سبز، ابزارهای ارزیابی ساختمان سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کیفیت محیط داخلی و بهبود بهره وری کارکنان در ساختمان های سبز
%A نوروزی کزکوه, شادی
%A شریعتمدار, هاشم
%J پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمراان، معماریو توسعه شهری
%D 2017

[Download]