هفتمین همایشانجمن ترویج زبان و ادبفارسی , 2012-09-05

عنوان : ( بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسائل هم نشینی واژه ها که بر اساس تناسب رابطه معنایی کلمات صورت می پذیرد، یکی از مهمترین ویژگی های هر زبان به شمار می آید و با واژه شناسی و معناشناسی ارتباط ناگسستنی دارد . خلاقیت و ابتکار شاعر در بهره جستن از هم آیی واژگانی در محور همنشینی موجب می شود که سبک وی متفاوت از دیگر شاعران به نظر آید . از آنجاییکه بررسی سبک شاعر و نحوه استفاده او در به کار بردن واژگان هم آیند می تواند به شناخت نگرش او بینجامد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل همنشینی واژگان و ریشه یابی آنان در اثر خمسه نظامی گنجوی می باشد . بدین منظور همنشینی واژگان از منظر های روابط مفهومی و استناد به قرآن و اساطیر زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به معیار هایی که در بررسی با هم آیی های این اثر استفاده شده است، می توان علل همنشینی اغلب واژگان را در آثار شاعران دریافت و از این حیث یافته های این پژوهش می تواند در بررسی های مختلف در باب با هم آیی های زبان فارسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, با هم آیی, روابط مفهومی, محور همنشینی, ریشه یابی تاریخی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070552,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and ابراهیمی, شیما},
title = {بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی},
booktitle = {هفتمین همایشانجمن ترویج زبان و ادبفارسی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {با هم آیی، روابط مفهومی، محور همنشینی، ریشه یابی تاریخی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A ابراهیمی, شیما
%J هفتمین همایشانجمن ترویج زبان و ادبفارسی
%D 2012

[Download]