شاهنامه و پژوهش‌های آیینی , 2013-09-15

عنوان : ( سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی )

نویسندگان: شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک‌شناسی ادبی، از حوزه‌های کاربردی رویکرد نقش‌گرایی هلیدی است. به عقیدة هلیدی و متیسن زبان چهار فرانقش اصلی دارد: بینافردی، تجربی، متنی و منطقی. از طریق فرانقش تجربی الگوهای تجربه در قالب افعال و فرایندها امکان‌پذیر می‌شوند. در نظر هلیدی فرایندهای اصلی عبارتند از: مادی، ذهنی و رابطهای. فرایندهای فرعی نیز رفتاری، بیانی و وجودی هستند. با بررسی انواع فرایندهای یادشده در متون مختلف می@توان آنها را به لحاظ انواع فرایندهای افعال، بررسی سبک‌شناختی کرد. بر این اساس، در مقالۀ حاضر سعی داریم تا افعال دو داستان هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار را که جزء مشهورترین داستان‌های شاهنامه هستند، بر اساس انواع فرایندهای اصلی و فرعی مطرح در رویکرد نقشگرایی هالیدی بررسی کنیم. این امر با دو هدف صورت می‌گیرد: اول اینکه دریابیم این دو داستان با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند در کنار تفاوت‌های آن‌ها) به لحاظ انواع فرایندهای اصلی و فرعی افعال چه تفاوت) هایی با هم دارند و میزان بسامد هر یک از فرایندها در این دو داستان چگونه بود‌ است. هدف دوم این است که پس از تعیین بسامد هر یک از انواع فرایندهای موجود در افعال به کار رفته در این داستان‌‌ها، هفت خوان رستم و هفت خوان اسفندیار را به لحاظ فرایندهای افعال بررسی سبک‌‌شناختی کنیم.

کلمات کلیدی

, نقش‌گرایی, هلیدی, سبک‌شناسی فعل, شاهنامه, هفت‌خوان رستم, هفت‌خوان اسفندیار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070555,
author = {ابراهیمی, شیما},
title = {سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی},
booktitle = {شاهنامه و پژوهش‌های آیینی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقش‌گرایی، هلیدی، سبک‌شناسی فعل، شاهنامه، هفت‌خوان رستم، هفت‌خوان اسفندیار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی
%A ابراهیمی, شیما
%J شاهنامه و پژوهش‌های آیینی
%D 2013

[Download]