انجمن مهندسی صوتیات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2018-10) , صفحات (56-63)

عنوان : ( اثر امواج فراصدا بر پایداری شیمیایی و گرمایی پروتئین آلفا-لاکتالبومین )

نویسندگان: سیدمحمد حسینی , محمدرضا حسین دخت , محمد ایزدیار , رضا ایزدی نجف آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراصذا، صذایی اظت کِ بعبهذ آى ببالتر از هحذٍدُ ؼٌَایی اًعبى اظت. ببزُ بعبهذی )هحذٍدُ بعبهذ( ؼٌَایی اًعبى حذٍد 20ّ رتزس تزب 20 کیلَّرتس اظت. در حبلی کِ، اهَاج فراصذا بعبهذ ببالی 20 کیلَّرتس دارًذ. ّذف از ایی پزصٍّػ، بررظزی ا زر آٍادّزی اهزَاج فراصزذا )پرٍة 20 کیلَّرتس( بر پبیذاری ؼیویبیی ٍ گرهبیی پرٍتئیی آلفب- الکتبلبَهیی گبٍی اظت. اًذرکػ ظَرفبکتبًتّبی آًیًَی )اِضدیاِض( ٍ کبتیًَی )دیتیاِیبی( بب آلفب-الکتبلبَهیی در حضَر ٍ غیبة اهَاج فراصذا بب اظتفبدُ از رٍغّبی طیفظٌجی هرئی-فرابٌفػ ٍ فلَرظبًط هَرد بررظی قرار گرفت. آلفب-الکتبلبَهیی در یک ظبزٍکبر دٍ حبلتِ غیرطبیعی هیؼَد. در رٍغ طیفظٌجی هرئی فرابٌفػ، پبیذاری آلفب- الکتبلبَهیی ) 2 /7ً ) عبت بِ اِضدیاِض در غیبة اهَاج فراصذا کنتریی هقذار را داؼتٌذ )483 کیلَشٍل بر هَل( ٍ ایی هقذار بب افسایػ 20 دقیقِای زهبى آٍادّی )اهَاجدّی( افسایػ یبفت )191/8 کیلَشٍل بر هَل(. ّنچٌیی، پبیذاری آلفزب -الکتزبلبَهیی ) 2 ( ًعزبت بزِ دیتیاِیبی در غیبة اهَاج فراصذا کنتریی هقذار را داؼتِ )817/8 کیلَشٍل بر هَل( ٍ ایی هقذار بب افسایػ 20 دقیقزِ ایزی زهزبى آٍادّزی ّبی ترهَدیٌزبهیکی /11 کیلَشٍل بر هَل(. هؤلفِ افسایػ یبفت )210 298 ( Tm ،m,CP ٍ ∆Hm )∆بزرای غیرطبیعزی ؼزذى گرهزبیی آلفزب - الکتبلبَهیی گبٍی در حضَر ٍ غیبة اهَاج فراصذا بب اظتفبدُ از طیفظٌجی فرابٌفػ هَرد بررظی قرار گرفتٌذ. ًتبیج ًؽبى هزی دٌّزذ کزِ اهَاج فراصذا پبیذاری گرهبیی را افسایػ دادُ ٍ m,CP ٍ ∆Hm ∆را کبّػ هیدٌّذ

کلمات کلیدی

, آلفا, لاکتالبومین, پایداری گرمایی, سورفاکتانت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070753,
author = {حسینی, سیدمحمد and حسین دخت, محمدرضا and ایزدیار, محمد and ایزدی نجف آبادی, رضا},
title = {اثر امواج فراصدا بر پایداری شیمیایی و گرمایی پروتئین آلفا-لاکتالبومین},
journal = {انجمن مهندسی صوتیات ایران},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {October},
issn = {2345-5748},
pages = {56--63},
numpages = {7},
keywords = {آلفا-لاکتالبومین- پایداری گرمایی- سورفاکتانت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر امواج فراصدا بر پایداری شیمیایی و گرمایی پروتئین آلفا-لاکتالبومین
%A حسینی, سیدمحمد
%A حسین دخت, محمدرضا
%A ایزدیار, محمد
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%J انجمن مهندسی صوتیات ایران
%@ 2345-5748
%D 2018

[Download]