اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش , 2008-02-02

عنوان : ( استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دو گام در فرایند مدیریت دانش )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر مبنای این پذیره که فرایند مدیریت دانش متشکل از چهار گام اساسی 1) شناسایی و تبیین پراکندگی دانش در سازمان، 2) استخراج و کدگذاری دانش، 3) سازماندهی و بازنمون و 4) دسترس پذیرساختن دانش است؛ و نیز بر پایه این نکته که بدون استخراج و بازنمون مؤثر دانش، م دیریت دانش نیز تجلی عینی در هیچ سازمانی نخواد یافت، دوگام استخراج و سازماندهی دانش سازمانی (ضمنی و عینی ) در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت . با مطالعه متون مختلف در حوزه استخراج دانش و نیز با تکیه بر بحث تقیدپذیری و تقیدناپذیری آن از یک سو و ویژگیها و ماهیت دانش مورد نظر از دیگر سو، راهبردهایی عملیاتی در جهت مستندسازی دانش ضمنی (تبدیل این نوع از دانش به اسناد و مدارک قابل مدیریت )، ارائه شده است . در حالی که مراد نوشتار حاضر از دانش عینی، نمودها و جلوه های بیرونی دانش ضمنی است، استخراج عناصر دانشی به منظور مدی ریت و سازماندهی بهتر دانش عینی، عمده ترین راهبرد برای آنچه استخراج دانش عینی نامیده شده، دانسته شده است . نکته اساسی هنجاریابی ارائه راهبردهای پیشنهادی با توجه به ابزارهای فناورانه ایست که هم اکنون با هزینه های بسیار اندک و یا بعضا به صورت رایگان در اختیار سازمانهای داخلی کشور نیز قرار دارد . گام دومی که در این مقاله مدنظر قرار گرفته، سازماندهی عناصر دانشی استخراج شده، بگونه ای است که قابلیت کاربردپذیری برای استفاده از مجموعه های دانشی عینی و ضمنی (تقیدپذیر و تقیدناپذیر ) را فراهم آورد . در نهایت با توجه به مجم وعه مهارتهای درگیر در این امر، لزوم توجه بیشتر به افزایش روحیه مشارکت جویی مورد تاکید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

استخراج دانش ضمنیا استخراج دانش عینی دانش ضمنی تقیدپذیر دانش ضمنی تقید ناپذیر سازماندهی دانش/ راهبردهای عینی سازی دانش ضمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070819,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دو گام در فرایند مدیریت دانش},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {استخراج دانش ضمنیا استخراج دانش عینی دانش ضمنی تقیدپذیر دانش ضمنی تقید ناپذیر سازماندهی دانش/ راهبردهای عینی سازی دانش ضمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دو گام در فرایند مدیریت دانش
%A ارسطوپور, شعله
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
%D 2008

[Download]