همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده , 2013-04-24

عنوان : ( تشکیل شبکه متخصصان با هدف تسهیل انتقال دانش در واحدهای مختلف کتابخانه ای: تجربه پیاده سازی در واحد فراهم آوری و مجموعه سازی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , مهدی زاهدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکردهای متفاوتی به درجه تقیدپذیری و انتقال دانش به صورت کلی و دانش ضمنی به صورت خاص وجود دارد. برخی دانش افراد را کاملا قابل مستندسازی و انتقال دانسته و گروهی دیگر این دانش را غیر قابل مستندسازی و در نتیجه غیر قابل انتقال می دانند. معتقدان به این دو رویکرد، دو سر یک پیوستار را تشکیل می دهند که به درجات مختلف بر تقیدپذیری و قابلیت انتقال دانش تاکید دارند. برهمین اساس رویکردهای متفاوتی به اجرای طرح مستندسازی و انتقال دانش در میان کارکنان سازمان های مختلف مد نظر متخصصان قرار گرفته است. نوشتار حاضر در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، ضمن اشاره به روشهای مرسوم مستندسازی و انتقال دانش، به صورت خاص بر تشکیل شبکه های ارتباطی - اجتماعی متخصصان هم سنخ در اجتماعهای کاری یکسان تاکید می شود. در بخش دوم نوشتار، به تشریح تجزبه پیاده سازی چنین شبکه ای و نگهداری آن به صورت محلی (تنها در یک واحد از سازمان در واحد فراهم آوری منابع مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از دو بعد نظری و عملیاتی پرداخته شده است. در حال حاضر در این شبکه 6 گره وجود دارد که به صورت مشخص نسبت به سایر گره ها قادر به ارائه تجربیات و دانش پیشین خود در زمینه های مختلف به سایر اعضای شبکه (سایر کارکنان واحد و برخی مراجعان خارج از این شبکه) هستند. در پایان، ضمن ارائه جمع بندی، نگاهی به چگونگی حفظ و نگهداری شبکه متخصصان و چالشهای مرتبط با آن شده است.

کلمات کلیدی

مستندسازی دانش؛ انتقال دانش؛ شبکه متخصصان؛ واحد فراهم آوری و مجموعه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070822,
author = {ارسطوپور, شعله and زاهدی نوقابی, مهدی},
title = {تشکیل شبکه متخصصان با هدف تسهیل انتقال دانش در واحدهای مختلف کتابخانه ای: تجربه پیاده سازی در واحد فراهم آوری و مجموعه سازی},
booktitle = {همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده},
year = {2013},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {مستندسازی دانش؛ انتقال دانش؛ شبکه متخصصان؛ واحد فراهم آوری و مجموعه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشکیل شبکه متخصصان با هدف تسهیل انتقال دانش در واحدهای مختلف کتابخانه ای: تجربه پیاده سازی در واحد فراهم آوری و مجموعه سازی
%A ارسطوپور, شعله
%A زاهدی نوقابی, مهدی
%J همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده
%D 2013

[Download]