پانزدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهندسی ساخت و تولید , 2018-10-24

عنوان : ( بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی )

نویسندگان: محمد سالارخانی , عبدالرحمان جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی و تعیین خواص مواد لولهای فولاد ضد زنگ 316 با استفاده از روش انرژی به صورت تحلیلی و بهکمک آزمون بادکردگی آزاد لوله میباشد. مبنای روش انرژی بر توازن انرژی وارد شده به سیستم و انرژی صرف شده برای تغییرشکل لوله است. در این روش رابطهای تحلیلی برای رفتار ماده )معادله ساختاری( بهعلاوه تخمین مناسب پروفیل )نیمرخ( برای بادکردگی درنظر گرفته میشوند. همچنین بهکمک روابط تحلیلی، مقادیر کرنشها و سپس کرنش موثر در لوله بادکرده در حالت دوبعدی محاسبه میشوند. با مساوی قرار دادن مقادیر کار خارجی اعمال شده به سامانه و انرژی کرنشی ناشی از تغییرشکل لوله رابطهای برحسب مجهولات ضریب استحکام و نمای کرنشسختی معادله تنش کرنش به - - دست میآید. با حل دستگاه معادلات غیرخطی منتج از تئوری تقریب و کمینهکردن مجموع مربعات خطا، ضرایب مجهول تعیین میشوند. در انتها برای صحهگذاری، رابطه رفتار ماده بدست آمده به نرمافزار اجزاء محدود در شبیهسازی فرآیند باد کردگی وارد شده و تغییرشکلها با نتایج واقعی مقایسه شدند

کلمات کلیدی

, روش انرژی , مواد لوله ای , 316 نمودار تنش کرنش , هیدروفرمینگ , آزمون بادکردگی لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070831,
author = {سالارخانی, محمد and جامی الاحمدی, عبدالرحمان},
title = {بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی},
booktitle = {پانزدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهندسی ساخت و تولید},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {روش انرژی -مواد لوله ای - 316 نمودار تنش کرنش -هیدروفرمینگ -آزمون بادکردگی لوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی
%A سالارخانی, محمد
%A جامی الاحمدی, عبدالرحمان
%J پانزدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهندسی ساخت و تولید
%D 2018

[Download]