The First National Conference on Teaching English, Literature and Translation , 2013-08-14

عنوان : ( سنجش تطبیقی خوانایی ترجمه های یک اثر با هدف تشخیص گروه مخاطبان: مطالعه موردی کتاب شازده کوچولو )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: مقدمه : یکی از مباحث مهم در امر آموزش، بحث خوانایی متون است؛ چرا که این مبحث مخاطب به عنوان یک عنصر مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از دستاورد های این حوزه میتوان متون مناسب رابرای مخاطبان بالقوه آن شناسایی کرد. با وجود این، از بحث های سنجش خوانایی میتوان در حوزه های دیگری همجوتن بازیابی اطلاعات و حتی مطالعات تطبیقی نیز استفاده کرد. در این نوشتار هدف بررسی و مقایشسه میزان خوانایی اٍر کلاسیک شازده کوچولو و ترجمه های آن از یکسو و مخاطب شناسی این اثر در زبانهای مختلف از دیگر سو است. روش شناسی : در این نوشتار متن فرانسوی اثر کلاسیک شازده کوچولو به عنوان یکی از پر ترجمه ترین و محبوب ترین آثار کلاسیک از لحاظ شاخص خوانایی و مخاطب شناسی با هفت ترجمه انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و فارسی ( 3 ترجمه) مورد مقایسه بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت تصادفی از متن فرانسوی از 5 بخش مختلف صورت گرفت ( از هر 10 صفحه یک نمونه). بخش های متناظر با هر یک از نمونه های متن فرانسه از ترجمه ها استخراج شده و سپس کلیه نمونه ها با استفاده از شاخص خوانایی فلش مورد بررسی قرار گرفت. لازم به توضیح است شاخص ها همگی به صورت دستی محاسبه گردید. اما برای محاسبه عناصر داخل فرمول ازقبیل تعداد هجاها، تعداد کلمات، تعداد جملات در متن فرانسوی و ترجمه های انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی از نرم افزار Readability Score استفاده شده است. نتیجه گیری: یافته ها بر آن است که مخاطبان متن اصلی اثر مخاطبان کلاس هفتم ( درایران دوره راهنمایی) هستند. ترجمه آلمانی اثر اگر چه اندکی دشوار تر اما مناسب همان گروه سنی تشخیص داده شد همچنین لازم به زکر است که ترجمه انگلیسی از سه ترجمه فارسی کتاب از نظر خوانایی وگروه مخاطبان بیشترین نزدیکی را به متن اصلی اثر داشته است. اما دو ترجمه اسپانیایی و ایتالیایی اثر با ایتفاده از شاخص خوانایی فلش دشوار و منایب گروه مخاطبان دانشگاهی بود. این نتیجه نشانگر آن است شاخص فلش در شرایط فعلی مناسب دو زبان پیش گفته نیست. لذا باتوجه به ماهیت و رده زبانی، بایستی شاخص خوانایی فلش را برای این دو زبان تعدیل کرد.

کلمات کلیدی

شازده کوچولو؛ سنجش خوانایی؛ شاخص خوانایی فلش؛ ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070864,
author = {ارسطوپور, شعله and فاطمه احمدی نسب},
title = {سنجش تطبیقی خوانایی ترجمه های یک اثر با هدف تشخیص گروه مخاطبان: مطالعه موردی کتاب شازده کوچولو},
booktitle = {The First National Conference on Teaching English, Literature and Translation},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شازده کوچولو؛ سنجش خوانایی؛ شاخص خوانایی فلش؛ ترجمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش تطبیقی خوانایی ترجمه های یک اثر با هدف تشخیص گروه مخاطبان: مطالعه موردی کتاب شازده کوچولو
%A ارسطوپور, شعله
%A فاطمه احمدی نسب
%J The First National Conference on Teaching English, Literature and Translation
%D 2013

[Download]