زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (12), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (449-466)

عنوان : ( شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

نویسندگان: جواد خلجی پیربلوطی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت پسماندهای ویژه اهمیت فوق العاده ای دارد و همواره از دغدغه های زیست محیطی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شود. تعیین محل دفن پسماند های ویژه به عنوان یکی از مراحل مدیریت پسماند محسوب می شود که حساسیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پهنه های مستعد جهت دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به منظور ارائه راهکارهای بهینه در مکان یابی اجرا شده است. در این تحقیق ابتدا معیارها و محدودیت های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی تعیین شد سپس لایه های اطلاعاتی این معیارها در محیط (GIS) آماده شد. یک سری از این لایه ها به عنوان معیارهای رده بندی و بعضی از آن ها نیز با تعیین حریم مناسب به عنوان معیار حذفی در نظر گرفته شد. معیارهای رده بندی برای مقایسۀ زوجی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) آماده شدند و اهمیت معیارها نسبت به هم در نرم افزار Expert choice اعمال شد. با انجام مقایسۀ زوجی وزن نسبی معیارها و زیر معیارها تعیین شد پس ازمحاسبه وزن نهایی و وزن نرمال شده، نقشه معیارها (لایه های اطلاعاتی) براساس وزن نرمال شده در محیط GIS کلاسه بندی شد. سرانجام با تلفیق نقشه ها و اعمال نقشه معیارهای حذفی نقشۀ نهایی استخراج شد نقشه استعداد داری منطقه برای دفن پسماند ویژه تهیه شد که در آن با توجه به امتیاز نهایی لایه ها، منطقه به چهار کلاس مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و نامناسب طبقه بندی شده است.

کلمات کلیدی

, پسماند ویژه, Expert choice , GIS, چهارمحال و بختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070978,
author = {خلجی پیربلوطی, جواد and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2018},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۳۷},
pages = {449--466},
numpages = {17},
keywords = {پسماند ویژه، Expert choice ،GIS، چهارمحال و بختیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
%A خلجی پیربلوطی, جواد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۳۷
%D 2018

[Download]