ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مسعود محمدی زیارت , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوسلاکتیس با قابلیت ترشح آنزیم فیتاز به تنهایی و یا به صورت مخلوط با پروبیوتیک لاکتوباسیلوسسالیواریوس بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، محتوی پلاسمای خون و شاخصهای استخوان جوجههای گوشتی انجام شد. در این آزمایش از تعداد 360 عدد جوجه خروس گوشتی سویه کاب 500 با 6 تیمار، 6 تکرار و در هر تکرار 10 عدد پرنده استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار تغذیه شده با سطح توصیه شده از فسفر قابل 0 به ترتیب برای دورههای / 0و 27 /30 ،0/ دسترس) کنترل مثبت(، جیره کمبود فسفر حاوی سطوح فسفر قابل دسترس 33 جیره کمبود ، (RLL) آغازین، رشد و پایانی )کنترل منفی(، جیره کمبود به همراه پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس جیره کمبود به ، (RLL+LBS) به همراه مخلوط پروبیوتیکی لاکتوکوکوس لاکتیس نوترکیب و لاکتوباسیلوسسالیواریوس 500 از آنزیم فیتاز تجاری FTU و جیره کمبود به همراه سطح (WLL) همراه پروبیوتیک سویه وحشی لاکتوکوکوس لاکتیس هوستازایم پی مقایسه شد. نتایج نشان داد که کاهش سطح فسفر قابل دسترس در تیمار کنترل منفی سبب کاهش طول، کاهش نیروی شکافتن استخوان،کاهش درصد کلسیم و فسفر و افزایش نسبت کلسیم به فسفر خاکستر استخوان درشت نی و RLL افزایش مقدار کلسیم پلاسمای خون به نسبت تیمار کنترل مثبت گردید. تیمارهای حاوی آنزیم فیتاز تجاری، پروبیوتیک توانستند سبب افزایش طول، نیروی شکافتن استخوان و درصد کلسیم خاکستر استخوان RLL+LBS و مخلوط پروبیوتیکی درشت نی نسبت به تیمار کنترل منفی شوند و قابلیت هضم فسفر فیتاته را نسبت به هر دو تیمار کنترل مثبت و منفی افزایش و فیتاز تجاری توانستند سبب کاهش نسبت کلسیم به فسفر خاکستر RLL+LBS دهند. تیمار حاوی مخلوط پروبیوتیکی استخوان درشت نی نسبت به تیمار کنترل منفی شوند. علاوه براینها وزن خشک عاری از چربی و درصد فسفر خاکستر استخوان درشت نی در تیمار حاوی آنزیم فیتاز تجاری نسبت به تیمار کنترل منفی بهبود نشان داد. هیچکدام از تیمارها قادر به ترشح فیتاز RLL توانایی تغییر مقدار کلسیم و فسفر پلاسمای خون را نداشتند. نتایج موید این بود که پروبیوتیک خارج سلولی در شرایط مزرعهای بوده و چنانچه به صورت یک مخلوط پروبیوتیکی مورد استفاده قرار گیرد توانایی رقابت با فیتازهای تجاری مرسوم در بازار را دارا میباشد.

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک, جوجههای گوشتی, فسفر قابل دسترس, فیتات, فیتاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071207,
author = {محمدی زیارت, مسعود and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن and مجیدزاده هروی, رضا},
title = {تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {پروبیوتیک، جوجههای گوشتی، فسفر قابل دسترس، فیتات، فیتاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجه های گوشتی
%A محمدی زیارت, مسعود
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]