4th International Conference on Industrial and Systems Engineering , 2018-09-12

عنوان : ( حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای )

نویسندگان: پیمان یساری , محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی از جمله مسائل بهینهسازی ترکیبیاتی است که در دسته مسائل سخت ) NP-Hard ( قرار میگیرد. این فرآیند به طور معمول در ابتدای هر نیمسال تحصیلی انجام میشود و برنامه درسی نیمسال مورد نظر مشخص میکند. در پژوهش پیش رو، این مسأله به صورت یکپارچه و با در نظر گرفتن ریسک لغو شدن دروس مدل و حل شده است. در نظر گرفتن عدم قطعیت مرتبط با به حد نصاب رسیدن یا نرسیدن یک درس در فرآیند انتخاب واحد دانشجویان در مدل، سبب شده است که برنامهی ارائه شده در سناریوهای مختلفی که امکان دارد رخ دهد، از کیفیت بهتری برخوردار باشد. جهت مدلسازی مسأله از رویکرد برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای استفاده شده است که علاوه بر دخیل کردن پارامترهای احتمالی به مسأله و در نظر گرفتن عدم قطعیت، مطابقت لازم با فرآیند برنامهریزی دروس دانشگاهی و انتخاب واحد دانشجویان را دارد. حل مدل ریاضی به کمک نرمافزارهای تحقیق در عملیات انجام و نتایج در پایان گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تصادفی دو مرحلهای, زمانبندی, زمانبندی دروس دانشگاهی, ریسک لغو شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071291,
author = {یساری, پیمان and رنجبر, محمد},
title = {حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای},
booktitle = {4th International Conference on Industrial and Systems Engineering},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی تصادفی دو مرحلهای، زمانبندی، زمانبندی دروس دانشگاهی، ریسک لغو شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای
%A یساری, پیمان
%A رنجبر, محمد
%J 4th International Conference on Industrial and Systems Engineering
%D 2018

[Download]