علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, Volume (12), No (1), Year (2018-8) , Pages (53-60)

Title : ( ارزیابی مقایسه ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد گوشتی با استفاده از داروهای ضدکوکسیدیواستات در مقایسه با عدم استفاده از کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG )

Authors: حمید شجاعی , محمد صادق مددی , Abolfazl Ghaniei ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

علی¬رغم پیشرفت¬های چشم¬گیر در زمینههای مختلف پرورش طیور،‏ سالانه خسارت¬های قابل توجهی در اثر کوکسیدیوز به صنعت مرغداری جهان وارد می¬شود. یکی از راه¬های متداول پیش¬گیری و کنترل کوکسیدیوز،‏ استفاده از داروهای کوکسیدیواستات است و مقاومت در برابر این داروها در حال گسترش است. به منظور بررسی و مقایسه اثر کوکسیدیواستات-های رایج در مقابل عدم استفاده از این داروها،‏ آزمایش تجربی با روش مانیتورینگ بستر در یک گله اجداد انجام شد. دو آشیانه از یک سالن پرورش اجداد هر یک به ظرفیت 3100 قطعه جوجه یک¬روزه اجداد انتخاب و در شرایط مدیریتی کاملاً یکسان با دو جیره یکی حاوی داروی کوکسیدیواستات برای پیش¬گیری،‏ و دیگری فاقد دارو تغذیه شدند و تا پایان دوره،‏ یک روز از هفته از بستر این دو آشیانه به طور مجزا نمونه برداری و میزان OPG (تعداد اووسیست¬ها در هر گرم از بستر) در هر هفته تعیین شد. شاخصهای میانگین وزن،‏ میانگین تولید،‏ سرانه تولید،‏ سرانه دان مصرفی و تلفات نیز بمنظور بررسی عمل¬کرد پرندگان این دو آشیانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شاخص¬های مورد بررسی در دو آشیانه یکسان و حتی در برخی از این شاخص¬ها،‏ عمل¬کرد پرندگان آشیانهای که کوکسیدیواستات مصرف نکرده بودند با ایجاد یک خود ایمنی بهتر از آشیانه دیگر بوده است.

Keywords

, کوکسیدیوز , طیور , اووسیست در هر گرم (OPG) , کوکسیدیواستات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071543,
author = {حمید شجاعی and محمد صادق مددی and Ghaniei, Abolfazl},
title = {ارزیابی مقایسه ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد گوشتی با استفاده از داروهای ضدکوکسیدیواستات در مقایسه با عدم استفاده از کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {August},
issn = {2423-3625},
pages = {53--60},
numpages = {7},
keywords = {کوکسیدیوز ، طیور ، اووسیست در هر گرم (OPG) ، کوکسیدیواستات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقایسه ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد گوشتی با استفاده از داروهای ضدکوکسیدیواستات در مقایسه با عدم استفاده از کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG
%A حمید شجاعی
%A محمد صادق مددی
%A Ghaniei, Abolfazl
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3625
%D 2018

[Download]