بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abolfazl Ghaniei


موارد یافت شده: 47

1 - بررسی شیوع ژن های حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاکلی جدا شده از شترمرغ و عفونت ادراری انسان (چکیده)
2 - تلقیح چشمی ویروس غیرفعال آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 همراه ادجوانت های مخاطی ذرات شبه باکتریایی لاکتوکوکوس لاکتیس و توکسین ویبریو کلرا (چکیده)
3 - Ameliorative role of trans-ferulic acid on induced oxidative toxicity of rooster semen by β-cyfluthrin during low temperature liquid storage (چکیده)
4 - شیوع بالای کریپتوکوکوس نئوفورمنس در ترشحات دفع شده از طوطی ها در مشهد (چکیده)
5 - Antimicrobial resistance and virulence genes in the Escherichia coli isolates obtained from ostrich (چکیده)
6 - Humoral immunity provided by a novel infectious bronchitis vaccine supplemented by bacterium-like particles (BLPs) (چکیده)
7 - Isolation and identification of the causative bacterial agents of egg contamination in ostrich flocks of northeast Iran (چکیده)
8 - Serological survey of Brucella antibodies in domestic and wild birds (چکیده)
9 - Outbreak of avian mycobacteriosis in a commercial turkey breeder flock (چکیده)
10 - شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان (چکیده)
11 - گزارش موردی باسیلوس سرئوس در یک گله قناری با تلفات ناگهانی (چکیده)
12 - گزارش مورد تزیکومونیازیس در چشم طوطی کوتوله آلبینو (چکیده)
13 - Quercetin attenuates H 2 O 2 ‐induced toxicity of rooster semen during liquid storage at 4°C (چکیده)
14 - Evaluation of linoleic acid on lipid peroxidative/ antioxidative parameters, motility and viability of rooster spermatozoa during cold storage (چکیده)
15 - بررسی تغییرات تیتر آنتیبادی بر علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون و تاثیر آن بر تکثیر داخل تخم مرغی ویروسﻫا (چکیده)
16 - Prevalence of Newcastle Disease Antibodies in Egg Yolk of Layers after Chloroform and Ammonium Sulfate Extraction (چکیده)
17 - A serosurvey of Avian influenza virus (H9N2) antibodies in turkey flocks of Gilan province (چکیده)
18 - بررسی میزان حذفیات لاشه های طیور و علل آن در کشتارگاههای صنعتی استان آذربایجان غربی در سال های 94 تا 96 و مقایسه آن با ارزیابی های سال های 85 تا 93 (چکیده)
19 - بررسی اثر غنی سازی با اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد (چکیده)
20 - ارزیابی مقایسه ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد گوشتی با استفاده از داروهای ضدکوکسیدیواستات در مقایسه با عدم استفاده از کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG (چکیده)
21 - Prevalence of Avian influenza virus antibodies in broiler chickens of Gilan province. (چکیده)
22 - Antimicrobial Susceptibility Pattern of Escherichia Coli Isolates to Antibacterial Agents in Urmia, Iran (چکیده)
23 - Effect of rooster semen enrichment with oleic acid onthe quality of semen during thein vitrostorage (چکیده)
24 - Effect of Palmitoleic acid on quality of rooster semen during chilled storage (چکیده)
25 - Determination of calcium and phosphorus concentration in the seminal plasma and their relationships with semen characteristics in rooster (چکیده)
26 - Seroprevalence of Newcastle disease virus and Avian influenza virus antibodies in breeder flocks of West Azarbayjan (چکیده)
27 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
28 - Survey on Tetracycline resistance gene (tetA) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
29 - Survey on Sulfonamide resistance gene (sul1) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
30 - Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses from poultry farms in North and Northwest of Iran (چکیده)
31 - Seroprevalence of Avian influenza virus and Newcastle disease virus antibodies in broiler flocks of West Azarbayjan (چکیده)
32 - A survey of alimentaryparasitic infestation in ostrich flocks ofNorth and Northwest of Iran (چکیده)
33 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
34 - A report of several Aspergillosis cases in ostrich flocks of Iran (چکیده)
35 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
36 - بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجههای گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید (چکیده)
37 - Determination of calcium, magnesium, phosphorus, iron, and copper contents in rooster seminal plasma and their effects on semen quality (چکیده)
38 - Antimicrobial resistance profile and prevalence of tetracycline resistance genes in Escherichia coli isolates from broiler chickens, Northwestern Iran. (چکیده)
39 - Survey of poultry carcass condemnations in abattoirs of West Azerbaijan province (North west of Iran) (چکیده)
40 - Molecular characterization of Mycoplasma synoviae isolated from broiler chickens of West Azarbaijan province by PCR of vlhA gene (چکیده)
41 - Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage (چکیده)
42 - Palmitoleate enhances quality of rooster semen duringchilled storage (چکیده)
43 - Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains (چکیده)
44 - Aspergillosis outbreaks in ostrich flocks of eastern Iran during 2010–2012 (چکیده)
45 - Seroprevalence of avian influenza (H9N2) in broiler chickens in Northwest of Iran (چکیده)
46 - Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry (چکیده)
47 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)