پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (41-57)

عنوان : ( تحلیل وضعیت آگاهی از مسولیت های حقوقی در ورزش )

نویسندگان: کیانوش شجیع , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این تحقیق بررسی وضعیت آگاهی از مسولیت های حقوقی ورزش در مربیان، مدرسان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است که از منظر جمع آوری داد ه ها به شکل میدانی انجام گرفت. برای دستیابی به اهداف پژوهش از مقیاس تعدیل شده ارزیابی مسولیت های حقوقی در ورزش ساخته شده توسط آلین و بیکن (1980) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش در 3 گروه به تعداد 80 نفر قابل تفکیک بودند که با توجه به ماهیت تحقیق، نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. یافته ها حاکی از نامطلوب بودن مولفه های بیمه های ورزشی، قوانین و مقررات، موارد متفرقه، مسولیت های پزشکی و ثبت اطلاعات ورزشکاران و مطلوبیت مولفه های نظارت و سرپرستی، معیارهای مراقبتی و تجهیزات و امکانات داشت.. به طور کلی آگاهی حقوقی در مربیان، مدرسان و اعضای هیات علمی امری است که به علت حساسیت های نهفته در آن و پرونده های حقوفی که در صورت نادیده گرفتن و عدم آگاهی از مسولیت های آن متصور است، ضرروی به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, آگاهی, مسولیت های حقوقی, دانشگاه, مربیان, ورزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071591,
author = {شجیع, کیانوش and طالب پور, مهدی},
title = {تحلیل وضعیت آگاهی از مسولیت های حقوقی در ورزش},
journal = {پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش},
year = {2020},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-5354},
pages = {41--57},
numpages = {16},
keywords = {آگاهی، مسولیت های حقوقی، دانشگاه، مربیان، ورزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل وضعیت آگاهی از مسولیت های حقوقی در ورزش
%A شجیع, کیانوش
%A طالب پور, مهدی
%J پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
%@ 1735-5354
%D 2020

[Download]