هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , حسام دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری تولید گاز در ذرت ایرانی )رقم سینگل کراس 702 ( و ارقام مختلف ذرت تجاری اکراین، روس و برزیل که عمده ذرت دانه ای دامی استفاده شده طی سالهای اخیر را تشکیل می دهند، می باشد. ترکیب2012 ( و آزمایش تولید گاز بر اساس روش منک و استینگاس ) 1996 ( انجام شد. داده های آزمایش ( AOAC شیمیایی بر اساس روشهای2009 ( مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج ( SAS نرم افزار آماری 9.1 GLM در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از رویه،ADF ، اما پروتئین .)P<0/ نشان داد که ماده خشک، ماده آلی و چربی خام بین ذرتهای مختلف اختلاف معنی داری نشان نداد ) 05 ذرت روسی مقدار .)P>0/ به صورت معنیداری بین ذرتهای مورد بررسی متفاوت بودند ) 05 NEg و NEl ،TDN ،NFC ، نشاسته ،NDF در ذرت برزیل به طور معنیداری بیشتر از سایر ذرتها بود. ذرت ADF و NDF پروتئین خام کمتری نسبت به سایر ذرتها داشت. مقدار71/ 70 درصد(، روسی ) 04 / 69 درصد( نسبت به ذرتهای اکراین ) 36 / سینگل کراس 702 به طور معنیداری نشاسته پایین تری ) 0371 درصد( داشت. ذرت برزیل بیشترین پتانسیل و میزان واقعی تولید گاز را در طی 48 ساعت انکوباسیون داشت. / درصد( و برزیلی ) 49 اما مقدار واقعی گاز تولیدی در ساعات 6 و 12 انکوباسیون در ذرت سینگل کراس 702 بیشتر بود. به نظر می آید در ساعات اولیه انکوباسیون ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و روسی بیشتر از سایر ذرتها مورد تجزیه میکروبی قرار می گیرد که شاید به هضم پذیری بیشتر نشاسته آن مربوط باشد.

کلمات کلیدی

, ذرت ایرانی, ذرت وارداتی, ترکیبات شیمیایی, فرآسنجه های تولید گاز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072017,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and دهقانی, حسام},
title = {تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {ذرت ایرانی، ذرت وارداتی، ترکیبات شیمیایی، فرآسنجه های تولید گاز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A دهقانی, حسام
%J هشتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]