زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (55-67)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران -.Crocus sativus L- )

نویسندگان: فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل مقادیر مختلف بنه برای کاشت در چهار سطح 7، 8، 9 و 10 تن بنه در هکتار و عمق کاشت بنه در سه سطح 15،10 و 20 سانتی‏متر از سطح خاک بود. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد و تعداد بنه‌های دختری تحت تأثیر اثرات ساده تیمار ها قرار گرفت. اثر متقابل مقادیر مختلف بنه و عمق کاشت تأثیر معنی‌داری بر سایر صفات مورد بررسی گل و بنه زعفران داشت. افزایش مقدار بنه تا 9 تن در هکتار و کاهش عمق کاشت به 10 سانتی‌متر سبب افزایش عملکرد گل تر، وزن خشک کلاله، تعداد گل و قطر بنه‌های دختری در سال اول شد. بیشترین مقدار عملکرد بنه دختری مربوط به تیمار 8 تن بنه در هکتار بود به طوری‌که عملکرد بنه دختری نسبت به تیمار 7 تن بنه در هکتار و 10 تن بنه در هکتار به ترتیب 2/33 و 9/15 درصد افزایش داشت، همچنین بیشترین و کمترین وزن خشک بنه در عمق کاشت 10 و 20 سانتی‌متر به دست آمد. تیمار 10 تن بنه در هکتار با تعداد بنه معادل 173 بنه در متر مربع بیشترین تعداد بنه دختری را به خود اختصاص داد به طوری که افزایش مقدار بنه کشت شده از 7 تن به 10 تن باعث افزایش 101 درصدی در تعداد بنه های دختری تولید شده شد. باتوجه به عملکرد پایین زعفران در سال اول، افزایش مقدار بنه مصرفی تا حد مطلوب و کاهش عمق کاشت می‏تواند علاوه بر افزایش عملکرد گل زعفران در سال اول منجر به تولید بنه‌های دختری درشت‌تر جهت عملکرد بهتر در سال‏های بعد شود

کلمات کلیدی

بنه دختری؛ طول خامه؛ قطر بنه؛ وزن خشک کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072046,
author = {معلم بنهنگی, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور},
title = {تأثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران -.Crocus sativus L-},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-1529},
pages = {55--67},
numpages = {12},
keywords = {بنه دختری؛ طول خامه؛ قطر بنه؛ وزن خشک کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران -.Crocus sativus L-
%A معلم بنهنگی, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]