چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2018-12-06

عنوان : ( تخمین مقاومت فشاری تراکمی تک محوری سنگ آهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری با استفاده از سرعت موج تراکمی و خصوصیات فیزیکی )

نویسندگان: سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت فشاری تک محوری از مهمترین پارامترهای مقاومتی وابسته به رفتار سنگ است. تهیه نمونه برای این آزمایش، نیاز به زمان و هزینه بالایی دارد. به همین دلیل تاکنون محققین زیادی از آزمایشهای ساده و غیرمستقیم برای پیشبینی مقاومت فشاری تک محوری استفاده نمودهاند. در این مقاله ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و سرعت امواج تراکمی با مقاومت فشاری تک محوری خشک و اشباع 14 نمونه سنگ آهک دولومیتی برداشت شده از سازندهای مزدوران و آسماری بررسی شد. آزمایشهای تعیین خواص فیزیکی شامل دانسیته، جذب آب و تخلخل و تعیین سرعت امواج تراکمی بر روی نمونهها صورت گرفت. درنهایت با استفاده از آنالیز همبستگی خطی و غیرخطی ساده روابطی برای پیشبینی مقاومت فشاری تک محوری براساس ویژگیهای فیزیکی و سرعت امواج تراکمی ارائه گردید. نتایج نشان داد که روابط نمایی و توانی بین خصوصیات فیزیکی و سرعت موج تراکمی با مقاومت فشاری تک محوری، از اطمینان قابل قبولی برخوردارند. همچنین با توجه به رده-بندی مقاومت فشاری تک محوری، نمونههای مورد مطالعه در حالت خشک در رده ضعیف تا قوی، و در حالت اشباع در رده خیلی ضعیف تا خیلی قوی قرار میگیرند.

کلمات کلیدی

, مقاومت فشاری تک محوری, سنگ آهک دولومیتی, دانسیته, جذب آب, تخلخل, سرعت موج تراکمی, همبستگی خطی و غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072269,
author = {صفری فرخد, سجاد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {تخمین مقاومت فشاری تراکمی تک محوری سنگ آهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری با استفاده از سرعت موج تراکمی و خصوصیات فیزیکی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مقاومت فشاری تک محوری، سنگ آهک دولومیتی، دانسیته، جذب آب، تخلخل، سرعت موج تراکمی، همبستگی خطی و غیرخطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین مقاومت فشاری تراکمی تک محوری سنگ آهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری با استفاده از سرعت موج تراکمی و خصوصیات فیزیکی
%A صفری فرخد, سجاد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2018

[Download]