سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2017-09-12

Title : ( بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی )

Authors: Jouhaina Hadree , Mohammad Javad Varidi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

شرایط آماده سازی کف سیب با ستفاده از روش خوشه بندی باالگوریتم K میانگین درغلظت های عصاره چوبک صفر،) 0/5، 1 و 2 درصدوزنی/وزنی(به عنوان عامل کف کننده، صمغ زاتان صفر،) 0/1، 0/2 و 0/25 درصد( )وزنی/وزنی(به عنوان عامل پایدارکننده، و زمان همزدن 3 و 5 دقیقه(برای کمترین دانسیته،بیشترین قابلیت کف زایی وبیشترین پایداری )کمترین حجم مایع جداشده(بهینه سازی شد. شرایط بهینه سازی برای حد اقل دانسیته، حد اکثر قابلیت کف زایی و حداکثر پایداری به ترتیب در شرایط 1 درصد عصاره چوبک، 0/25 درصد صمغ زانتان و 3 دقیقه زمان همزدن؛ و 1 درصد عصاره چوبک، 0/2 درصد صمغ زانتان و زمان های 3 و 5 دقیقه زمان همزدن به دست آمد.

Keywords

, آب سیب, کف پوشی, دانسیته, پایداری, چوبک, زانتان, خوشه بندی, الگوریتم K میانگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072432,
author = {Hadree, Jouhaina and Varidi, Mohammad Javad and Shahidi, Fakhri and Mohebbi, Mohebbat},
title = {بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی},
booktitle = {سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {IRAN},
keywords = {آب سیب، کف پوشی، دانسیته، پایداری، چوبک، زانتان، خوشه بندی، الگوریتم K میانگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی
%A Hadree, Jouhaina
%A Varidi, Mohammad Javad
%A Shahidi, Fakhri
%A Mohebbi, Mohebbat
%J سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]