بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohebbat Mohebbi


موارد یافت شده: 446

1 - Formation of alginate/ Alyssum homolocarpum seed gum (AHSG) microgels through electrospraying technique to encapsulate and release curcumin (چکیده)
2 - The effect of high hydrostatic pressure on the structure of whey proteins-guar gum mixture (چکیده)
3 - Impact of Lallemantia royleana seed mucilage on the physicochemical, textural, rheological, and in-mouth breakdown behavior properties of cold-set whey protein isolate emulsion-filled gel (چکیده)
4 - Simulation of bread baking with a conceptual agent-based model: An approach to study the effect of proofing time on baking behavior (چکیده)
5 - Sugar‐free aerated chocolate: Production, investigation of bubble features using X‐ray computed tomography and image processing (چکیده)
6 - Effect of encapsulation of polyphenolic compounds of unripe (sour) grape waste on its quality and stability (چکیده)
7 - Effect of high-pressure homogenization treatment and Persian gum on rheological, functional properties and release kinetic of crocin from double emulsions (چکیده)
8 - Effect of Lepidium perfoliatum seed gum — Oleic acid emulsion coating on osmotic dehydration and subsequent air-drying of apple cubes (چکیده)
9 - Impact of fat types on the visual, textural, and sensory properties of Nanberenji (a traditional gluten-free cookie) (چکیده)
10 - Effects of coating formulation on structural changes of turkey nugget during frying: MRI evaluation (چکیده)
11 - Evaluation of Effects of Spray Drying Conditions on Physicochemical Properties of Pomegranate Juice Powder Enriched with Pomegranate Peel Phenolic Compounds: Modeling and Optimization by RSM (چکیده)
12 - Enhancing saltiness perception by chemosensory interaction: an fMRI study (چکیده)
13 - بهینه‌یابی فرآورده شکلاتی تلخ بدون شکر سازگار با رژیم کتوژنیک و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی، حرارتی و حسی آن (چکیده)
14 - Effect of taste and aroma on texture perception in model gels: instrumental and sensory combined approaches (چکیده)
15 - بهینه‌سازی شرایط تولید کف پایدار اسفناج با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
16 - بررسی رفتار و مدلسازی رهایش کورکومین لیپوزومی بهینه یابی شده تحت شرایط آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش (چکیده)
17 - ارزیابی سینتیک تغییر رنگ اسفناج در طی خشک کردن کفپوشی (چکیده)
18 - امکان‌سنی تشخیص و طبقه‌بندی فیزیکی خرمای مضافتی بااستفاده از روش پردازش تصاویر دییتال و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان توسط تلفن همراه (چکیده)
19 - بهینه‌سازی فرمولاسیون دسر هوادار حاوی کنسانتره پروتئین آب‌پنیر و صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی خواص رئولوژیکی آن (چکیده)
20 - Evaluation the convective drying of apple slices: Investigation of temperature changes by infrared thermography (چکیده)
21 - Optimization of Foaming Parameters and evaluation Foam-Mat Drying of white button mushroom (Agaricus bisporus) using response surface mythology (چکیده)
22 - Investigation on Replacing Sucrose by Enzymatic Sorghum Malt Flour in Gluten-Free Rice Cake (چکیده)
23 - Predicting the rehydration process of mushroom powder by multiple linear regression (MLR) and artificial neural network (ANN) in different rehydration medium (چکیده)
24 - ارزیابی ویژگی های تکنولوژیکی و عملکردی غله صبحانه بر پایه کنجاله کتان و آرد برنج (چکیده)
25 - The strategy of odor−taste−texture interactions to produce low salt bread: Oral processing and sensory properties (چکیده)
26 - A signal detection reminder methodology to evaluate effects of odor–taste-taste interactions to enhance the perceived saltiness (چکیده)
27 - مروری بر روش های ارزیابی ساختار و خصوصیات اجزاء تشکیل دهنده نان (چکیده)
28 - Comparison of Characteristics and Fatty Acid Profiles of Butters Produced from Cream Fermented by LAB Strains Isolated from Traditional Iranian Butter (چکیده)
29 - مطالعه رفتار سینتیک رهایش سینمالدهید ریزپوشانی شده با نشاسته ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شده دهان و حین نگهداری و بهینه یابی ویژگی‌های ریز کپسول‌ها با روش پایش پارامتری (چکیده)
30 - Assembly of electrospun tri-layered nanofibrous structure of zein/basil seed gum/zein for increasing the bioaccessibility of lycopene (چکیده)
31 - Effect of drying condition on physical properties and rehydration behavior of foam-mat dried mushroom powder (چکیده)
32 - بهینه سازی فرآیند تولید سس هوادهی شده کم چرب به روش سطح پاسخ و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
33 - Rheological properties, electrical conductivity, and surface activity of alginate/AHSG (Alyssum homolocarpum seed gum) blend and their effect on the formation of electrosprayed hydrogel beads (چکیده)
34 - Physicochemical, Rheological and Structural Properties of Cold-set Emulsion-filled Gels Based on Whey Protein Isolate-basil Seed Gum Mixed Biopolymers (چکیده)
35 - ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پر شده امولسیونی ایزوله پروتئین آب پنیر (چکیده)
36 - Chemical composition, structural properties, rheological behavior and functionality of Melissa officinalis seed gum (چکیده)
37 - Characterization of antioxidant active biopolymer bilayer film based on gelatin-frankincense incorporated with ascorbic acid and Hyssopus officinalis essential oil (چکیده)
38 - بررسی رهایش کافئین از کلوئیدوزوم هیدروژل در شرایط شبیه سازی شده دهان و آنالیز دستگاهی میکروکپسول (چکیده)
39 - استفاده از مغز بادام زمینی در تولید اسنک حیم بر پایه بلغور ذرت و بررسی ویژگی های آن (چکیده)
40 - ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده از تحلیل تصاویر رقمی در بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن (چکیده)
41 - استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی در فرمولاسیون خمیرآبه هت تهیه ناگت مرغ کم چرب (چکیده)
42 - بررسی اثر پوشش‌دهی با صمغ‌های کتیرا و ثعلب و تیمار اسمزی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوشت شترمرغ (چکیده)
43 - An innovative model for describing oil penetration into the doughnut crust during hot air frying (چکیده)
44 - بررسی کینتیک جوانه زنی و رشد شعاعی کپک آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از کیک روغنی تحت شرایط مختلف فعالیت آبی و دما (چکیده)
45 - Development of soy milk in the form of wet foam in the presences of whey protein concentrate and polysaccharides at different whipping temperatures: Study of physical, rheological and microstructural properties (چکیده)
46 - بهینه‌سازی تولید کف در خشک‌کردن کف‌پوشی آب کرفس و ارزیابی خواص پودر تولیدی (چکیده)
47 - Multilayered electrospinning strategy for increasing the bioaccessibility of lycopene in gelatin-based sub-micron fiber structures (چکیده)
48 - درون پوشانی لیکوپن با استفاده از نانوالیاف صمغ دانه ریحان/پلی وینیل الکل (چکیده)
49 - مبانی آزمون‌های ارزیابی حسی در توسعه محصولات غذایی و کنترل کیفیت (چکیده)
50 - کاربرد نرم‌افزار سنسومیکر در ارزیابی حسی مواد غذایی (چکیده)
51 - فرآیند سرخ‌کردن با هوای داغ به عنوان روشی جایگزین در تولید مواد غذایی سرخ‌شده (چکیده)
52 - بررسی شرایط خشک کردن کف پوشی و دمای آب بر رفتار بازجذب آب پودر قارچ (چکیده)
53 - بررسی خصوصیات فیزیکی پودر قارچ دکمه ای با استفاده از روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
54 - مدلسازی ریاضی وارزیابی فرآیند خشک کردن کفپوشی آب کرفس (چکیده)
55 - الکتروریزپوشانی لیکوپن در ساختار میکروالیاف پروتئینی: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زیست‌دسترسی (چکیده)
56 - بررسی ویژگی‌های ساختاری و رهایش د-لیمونن نانوپوشانی‌شده با صمغ دانۀ قدومه‌شیرازی به روش الکترواسپری (چکیده)
57 - Prolonged-release of menthol through a superhydrophilic multilayered structure of balangu (Lallemantia royleana)-gelatin nanofibers (چکیده)
58 - Cheese powder production and characterization: A foam-mat drying approach (چکیده)
59 - بررسی اثر دماهای خشک کردن و غلظت گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
60 - مقایسه و بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس زوفا (Boswellia carteri) و اسانس کندر (Hyssopus officinalis) علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
61 - بررسی ویژگی ضدمیکروبی فیلم خوراکی دولایه ژلاتین- صمغ کُندر دارای بر زمان (Hyssopus officinalis) اسیدآسکوربیک و اسانس زوفا ماندگاری فیله شترمرغ در دمای یخچال (چکیده)
62 - Application of TOPSIS to evaluate the effects of different conditions of sonication on eggless cake properties, structure, and mass transfer (چکیده)
63 - An investigation into the crystalline structure, and the rheological, thermal, textural and sensory properties of sugar-free milk chocolate: effect of inulin and maltodextrin (چکیده)
64 - An agent-based coupled heat and water transfer model for air frying of doughnut as a heterogeneous multiscale porous material (چکیده)
65 - Replacement of nitrite with lupulon–xanthohumol loaded nanoliposome in cooked beef-sausage: experimental and model based study (چکیده)
66 - Production of high fiber ready-to-eat expanded snack from barley flour and carrot pomace using extrusion cooking technology (چکیده)
67 - خشک کردن کف پوشی پوره قارچ دکمه ای ) (Agaricusbisporusو مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن (چکیده)
68 - تأثیر نمک‌های کلرید سدیم و پتاسیم و pH بر ویژگی‌های صمغ دانه شنبلیله (چکیده)
69 - Sensitivity to sweetness correlates to elevated reward brain responses to sweet and high-fat food odors in young healthy volunteers (چکیده)
70 - Practical application of nonaqueous foam in the preparation of a novel aerated reduced-fat sauce (چکیده)
71 - Application of different carbohydrates to produce squash puree based edible sheet (چکیده)
72 - تولید شکلات حبابدار و استفاده از مقطع‌نگاری اشعه X و پردازش تصویر در بررسی ویژگی‌های حباب‌ها (چکیده)
73 - Discerning expiration status of edible vegetable oils based on color changes during oxidation process: Using digital image and linear discriminant analysis in both primary and secondary oxidations (چکیده)
74 - تاثیر پوشش کیتوزان- لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خصوصیات کیفی خیار (رقم رویال) و مدلسازی ماندگاری آن (چکیده)
75 - Co‐encapsulation of lupulon and xanthohumol in lecithin‐based nanoliposomes developed by sonication method (چکیده)
76 - بهینه سازی تولید پودر پوره سیب زمینی به روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
77 - تهیه نانو لیپوزوم های حاوی اسانس روغنی پرتقال با استفاده از روش حرارتی (چکیده)
78 - ارزیابی کیفی برگر شتر با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
79 - Optimization of convective drying by response surface methodology (چکیده)
80 - Modeling of osmotic treatment of ostrich meat coated by tragacanth and salep (چکیده)
81 - Optimization of limonene microencapsulation based on native and fibril soy protein isolate by VIKOR method (چکیده)
82 - Study of Effective Factors on biochemical properties and Antioxidant Activity of Spray Dried Barberry -Berberis vulgaris- powder (چکیده)
83 - Study the Physicochemical and Sensory Attributes of Seedless Barberries Treated by Edible Coating and Packaging of During Storage (چکیده)
84 - بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری زرشک بی دانه Berberis vulgaris (چکیده)
85 - تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن (چکیده)
86 - Using electronic nose to recognize fish spoilage with an optimum classifier (چکیده)
87 - Effect of the milk fat content and starter culture selection on proteolysis and antioxidant activity of probiotic yogurt (چکیده)
88 - ریزپوشانی روغن نعناع با استفاد از نشاسته اصلاح شده (چکیده)
89 - ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک کردن پاششی (چکیده)
90 - ارزیابی تاثیر استفاده از صمغ کتیرا در خمیرابه بر ویژگی های ناگت بوقلمون و مقایسه آن با صمغ کربوکسی متیل سلولز (چکیده)
91 - شناسایی تقلبات شیر شتر با استفاده از مدل سازی تغییرات رنگی توسط پردازش تصویر و روش متقاطع مخلوط فرایند (چکیده)
92 - Effects of different hydrocolloids on foaming properties of shrimp puree: a cluster analysis (چکیده)
93 - بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی (چکیده)
94 - Performance of lentil and chickpea flour in deep-fried crust model (DFCM): oil barrier and crispy properties (چکیده)
95 - تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوم (چکیده)
96 - ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و دمای اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویج (چکیده)
97 - بررسی میزان برشته‌ کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان‌پذیری، آنتی‌‌اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته‌ شده (چکیده)
98 - اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن (چکیده)
99 - ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهان (چکیده)
100 - Effect of deep fat and hot air frying on doughnuts physical properties and kinetic of crust formation (چکیده)
101 - تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال (چکیده)
102 - مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی‌کم‌چگال پرداخت شده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در واکنشگاه (چکیده)
103 - Microbial Degradation of UV-Pretreated Low-Density Polyethylene Films by Novel Polyethylene-Degrading Bacteria Isolated from Plastic- Dump Soil (چکیده)
104 - Characterizing the cellular structure of air and deep fat fried doughnut using image analysis techniques (چکیده)
105 - Different Neural Processing of Umami and Salty Taste Determined by Umami Identification Ability Independent of Repeated Umami Exposure (چکیده)
106 - Ultrasound-Assisted Osmotic Treatment of Model Food Impregnated with Pomegranate Peel Phenolic Compounds: Mass Transfer, Texture, and Phenolic Evaluations (چکیده)
107 - Encapsulation of D-limonene in Alyssum homolocarpum seed gum nanocapsules by emulsion electrospraying: Morphology characterization and stability assessment (چکیده)
108 - بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
109 - بهینه‌سازی تولید پودر پوره سیب‌زمینی به روش خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
110 - Chitosan-limonene coating in combination with modified atmosphere packaging preserve postharvest quality of cucumber during storage (چکیده)
111 - بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن (چکیده)
112 - Effect of Meat ageing on Survival of MS2 coliphage as a surrogate of Enteric Viruses in Lamb Meat (چکیده)
113 - Effect of germination on nutrients, mineral, phytic acid and enzyme activity of Mung Bean (چکیده)
114 - Optimization of the formulation conditions for development of extruded Ready-to-Eat snacks using germinated mung bean and corn (چکیده)
115 - تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرت (چکیده)
116 - Production and characterization of nanostructured lipid carriers and solid lipid nanoparticles containing lycopene for food fortification (چکیده)
117 - بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز (چکیده)
118 - طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو (چکیده)
119 - پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت سطحی و کینتیک های انتقال جرم نمونه های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
120 - Pomegranate seed clustering by machine vision (چکیده)
121 - تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
122 - کاربرد تحلیل تصویر رقمی و تشخیص الگو در طبقه‌بندی روغن‌های خوراکی به کمک تغییرات رنگ در طی اکسایش اولیه و ثانویه (چکیده)
123 - حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی (چکیده)
124 - اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
125 - بهینه‏ سازی تولید کف شیر موز و بررسی سینتیک انتقال جرم نمونه بهینه در طی فرایند خشک کردن با هوای داغ (چکیده)
126 - بهینه سازی فرآیند کف پوشی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک‏ کردن با هوای‏ داغ شیر موز (چکیده)
127 - بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر (چکیده)
128 - Preparation, characterization and evaluation of physicochemical properties of phycocyanin-loaded solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers (چکیده)
129 - Effect of meat aging on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on lamb meat (چکیده)
130 - ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین (چکیده)
131 - Spectral method for simulating 3D heat and mass transfer during drying of apple slices (چکیده)
132 - اثر پوشش صمغ قدومه شهری بر انتقال جرم و کیفیت سیب آبگیری شده به روش اسمز (چکیده)
133 - Fuzzy logic application to model caffeine release from hydrogel colloidosomes (چکیده)
134 - پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (چکیده)
135 - بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغ (چکیده)
136 - Novel multilayer microcapsules based on soy protein isolate fibrils and high methoxyl pectin: Production, characterization and release modeling (چکیده)
137 - Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil (چکیده)
138 - Development of cantaloupe (Cucumis melo) Pulp powders using Foam mat drying technology: Effects of Drying Conditions on Microstructural of Mat and Physico-Chemical Properties of Powder (چکیده)
139 - An agent‐based simulation of a release process for encapsulated flavour using the NetLogo platform (چکیده)
140 - Rheological and sensory properties of fat reduced vanilla ice creams containing milk protein concentrate (MPC) (چکیده)
141 - Preliminary Source Tracking of Male-Specific (F+) RNA Coliphage on Lettuce as a Surrogate of Enteric Viruses Using Reverse Transcription-PCR (چکیده)
142 - Quantification of enzymatic browning kinetics of quince preserved by edible coating using the fractal texture Fourier image (چکیده)
143 - بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنی (چکیده)
144 - عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
145 - بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتی (چکیده)
146 - بررسی خصوصیات عملکردی نان ترکیبی تولید شده از آرد گندم و سورگوم (چکیده)
147 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتین (چکیده)
148 - تاثیر پروتئین‏های آلبومین، سدیم کازئینات، کنسانتره آب پنیر و ژلاتین بر ریز ساختار موس شکلاتی (چکیده)
149 - استفاده از آنالیز بافت تصویر و بعد برخالی برای بررسی اثر صمغهای قدومه شهری و زانتان بر ساختار مغز نان قالبی (چکیده)
150 - توصیف کنتیک قهوه ای شدن آنزیمی برش های تازه سیب گلاب با استفاده از روش های مختلف آنالیز تصاویر دیجیتال (چکیده)
151 - Preperation, characterization and evaluation of physicochemical properties of Phycocyanin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers. (چکیده)
152 - اثر پیش تیمار پخت بر فرایند سرخ کردن بادمجان و بررسی سینتیک رفتار جذب روغن و تغییرات رطوبت در نمونه‌های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق و مرحله سرد کردن (چکیده)
153 - ارزش غذایی و درمانی حلوای جوزی اصلاح شده با هیدروکلوئید ها (چکیده)
154 - اثر عصاره گیری از پوست انار به کمک پروب فراصوت بر ترکیبات فنلی (چکیده)
155 - بررسی نانوذرات صمغ دانه زیحان بعنوان حامل های پپتید کوچک (چکیده)
156 - مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن عمیق ناگت مرغ پوشش داده شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
157 - مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه (چکیده)
158 - Dilute solution properties of Prunus armeniaca gum exudates: Influence of temperature, salt, and sugar (چکیده)
159 - بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و دوره نگهداری روی ویژگی های کیفی نان بربری نیم پخته با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
160 - The effect of different emulsifiers on the eggless cake properties containing WPC (چکیده)
161 - Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil (چکیده)
162 - Development and characterization of electrosprayed Alyssum homolocarpum seed gum nanoparticles for encapsulation of d-limonene (چکیده)
163 - اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی (چکیده)
164 - بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
165 - Rheological properties and bread quality of frozen sweet dough with added xanthan and different freezing rate (چکیده)
166 - بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2 (چکیده)
167 - بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین (چکیده)
168 - Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage (چکیده)
169 - Introducing Prunus cerasus gum exudates: Chemical structure, molecular weight, and rheological properties (چکیده)
170 - بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua (چکیده)
171 - تأثیر غلظت‌های مختلف مالتو دکسترین و پروتئین تغلیظ شده آب پنیر بر ویژگی‌های نانو امولسیون اسانس آویشن در آب (چکیده)
172 - Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects (چکیده)
173 - بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیوی (چکیده)
174 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر انار تولید شده با روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
175 - مدل سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش های حرارتی مختلف (چکیده)
176 - بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های قدومه شهری و زانتان (چکیده)
177 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ (چکیده)
178 - Application of Digital Image Processing in Monitoring some Physical Properties of Tarkhineh during Drying (چکیده)
179 - بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش (چکیده)
180 - Study on quality characteristics of camel burger and evaluating its stability during frozen storage (چکیده)
181 - Encapsulation of caffeine in hydrogel colloidosome: optimization of fabrication, characterization and release kinetics evaluation (چکیده)
182 - Effects of foam-mat drying temperature on physico-chemical and microstructural properties of shrimp powder (چکیده)
183 - Performance of Lepidium perfoliatum seed gum in deep-fried battered chicken nugget: effect of gum concentration and batter temperature (چکیده)
184 - اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
185 - کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای هوشمند گاز در صنعت غذا با رویکرد پدافند غیر عامل (چکیده)
186 - ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب (چکیده)
187 - تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی (چکیده)
188 - Optimization of Foaming Condition and Drying Behavior of White Button Mushroom (A garicus bisporus ) (چکیده)
189 - تاثیر ترکیبات فرمولاسیون بر خصوصیات حسی بستنی کم چرب با استفاده از روش سطح پاسخ و به کارگیری روش آنالیز اجزای اصلی برای مدل سازی پذیرش کلی (چکیده)
190 - مروری بر نانوذرات لیپیدی جامد و کاربرد آن در حوزة غذایی (چکیده)
191 - مروری بر مان ها (شیرابه های قندی) مهم ایران (چکیده)
192 - مروری بر کاربرد صمغ های مختلف در پایدار سازی خامه قنادی (چکیده)
193 - کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در مقابله با بیوتروریسم غذایی (مطالعه موردی: فساد ماهی قزل آلا) (چکیده)
194 - اثر صمغ‌های قدومه شهری (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان قالبی تهیه شده از آرد گندم (چکیده)
195 - Some physico-chemical properties of Prunus armeniaca L. gum exudates (چکیده)
196 - سرخ کردن تحت خلاء جایگزینی بر روش های سرخ کردن در جهت دستیابی به کیفیت بالاتر (چکیده)
197 - بررسی تاثیر صمغ دانه قدومه شهری بر روی پایداری خامه قنادی (چکیده)
198 - امکان تولید پودر سیب زمینی به روش کف پوشی (چکیده)
199 - ارزیابی میزان جذب روغن ناگت گوشت سرخ شده به روش عمیق تحت تاثیر: افزودن آرد لوبیا قرمز، صمغ کتیرا، دما و زمان (چکیده)
200 - ارزیابی تاثیر افزون آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته(DFCM) (چکیده)
201 - اثر رطوبت بر خواص فیزیکی سه رقم بادام زمینی( هندی ریز ؛متوسط و چینی) (چکیده)
202 - مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر (چکیده)
203 - اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
204 - بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) و هیدروکلوئیدهای آگار و گوار روی فعالیت آب، بافت، پارامترهای رنگی و پذیرش کلی پاستیل میوه ای بر پایه پوره کیوی (چکیده)
205 - Spray Drying and Process Optimization of Carrot–Celery Juice (چکیده)
206 - Application of F+RNA Coliphages as Source Tracking Enteric Viruses on Parsley and Leek Using RT-PCR (چکیده)
207 - تهیه و بررسی نانوذرات صمغ .Ocimum bacilicum L (چکیده)
208 - استخراج ترکیبات فنلی پوست انار با کمک فراصوت و تا ثیر آن بر میزان ترکیبات فنلی کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی (چکیده)
209 - بررسی خواص فیزیکی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniaca (چکیده)
210 - بررسی اثر پوشش امولسیونی صمغ قدومه شهری- اسید اولئیک بر کینتیک انتقال جرم و بافت سیب آبگیری شده به روش اسمز (چکیده)
211 - تأثیر زمان برشته کردن بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تکنولوژیک پودر میوه بلوط (Quercus castaneifolia var. castaneifolia) (چکیده)
212 - بررسی تاثیر هیدروکلوئید ها بر برخی از ویژگی های(حسی) فراورده سنتی حلوا جوزی (چکیده)
213 - Development of Optimized Edible Packaging Based on White-cheek Shark (Carcharhinus dussumieri) Skin Gelatin Biopolymer: Mechanical, Water Vapor Permeability, and Structural Properties (چکیده)
214 - Interactions between Lepidium perfoliatum seed gum e Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate in composite biodegradable film (چکیده)
215 - Physicochemical and Rheological Properties of White-Cheek Shark (Carcharhinus dussumieri) Skin Gelatin (چکیده)
216 - بررسی اثر غنی سازی آرد گندم با ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای کیفی دونات تولید شده از آن طی زمان نگهداری (چکیده)
217 - Influence of Interfacial Engineering on Stability of Emulsions Stabilized with Soy Protein Isolate (چکیده)
218 - Multi-Objective Optimization of Deep-Fat Frying of Ostrich Meat Plates Using Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) (چکیده)
219 - Effect of layer-by-layer polyelectrolyte method on encapsulation of vanillin (چکیده)
220 - Optimization of osmo-vacuum drying of pear (Pyrus communis L) using response surface methodology (چکیده)
221 - بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ (چکیده)
222 - برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم (چکیده)
223 - New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part I – Fractionation, physicochemical and surface activity characterization (چکیده)
224 - Modeling for drying kinetics of papaya fruit using fuzzy logic table look-up scheme (چکیده)
225 - Microencapsulation of vanillin by spray drying using soy protein iisolate– maltodextrin as wall material (چکیده)
226 - Freeze - thaw stability of emulsions with soy protein isolate through interfacial engineering (چکیده)
227 - پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
228 - Improving the physical and moisture barrier properties of Lepidium perfoliatum seed gum biodegradable film with stearic and palmitic acids (چکیده)
229 - A new technique to evaluate the effect of chitosan on properties of deep-fried Kurdish cheese nuggets by TOPSIS (چکیده)
230 - فرمولاسیون پاستیل (ژل مک) بادام بر اساس ویژگی‌های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آب آن (چکیده)
231 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
232 - بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر کیفیت و ماندگاری کیک شیفون (چکیده)
233 - بررسی اثر جایگزینی آرد سورگوم بر رفتار فارینوگرافی و ویسکوالاستیک خمیرآرد گندم (چکیده)
234 - Effects of endemic hydrocolloids and xanthan gum on foaming properties of white button mushroom puree studied by cluster analysis: A comparative study (چکیده)
235 - Applying an intelligent model and sensitivity analysis to inspect mass transfer kinetics, shrinkage and crust color changes of deep-fat fried ostrich meat cubes (چکیده)
236 - Evaluation of cress seed gum and xanthan gum effect on macrostructure properties of gluten-free bread by image processing (چکیده)
237 - Investigation of encapsulated diacetyl colloidosome release profile as a function of sintering process and release media properties (چکیده)
238 - ارزیابی تاثیر پوشش دهی و شرایط سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فلافل سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
239 - بررسی تاثیر میزان چربی بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی بستنی وانیلی (چکیده)
240 - Application of fuzzy linear regression method for sensory evaluation of fried donut (چکیده)
241 - ساخت و کاربرد سیستم بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز - شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جایگزین برای طبقه بندی فساد ماهی (چکیده)
242 - effect of pretreatment on quality of dried quince (چکیده)
243 - رزیابی تأثیر جایگزینی آرد عدس در فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات رئولویکی خمیرابه (چکیده)
244 - تأثیر افزودن آرد عدس و نخود بر فرمولاسیون خمیرابه برکاهش جذب روغن پوسته های سرخ شده (چکیده)
245 - مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی (چکیده)
246 - بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
247 - بررسی رفتار چسبناکی پودر مواد غذایی و تکنیک های تعیین آن (چکیده)
248 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تاثیر صمغ شاهی و زانتان بر خصوصیات کیفی نان فاقد گلوتن (چکیده)
249 - بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و مدت زمان نگهداری بر ویژگیهای کیفی نان بربری پخته شده با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
250 - بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ (چکیده)
251 - Foam-Mat Drying of Cantaloupe (C ucumis melo ): Optimization of Foaming Parameters and Investigating Drying Characteristics (چکیده)
252 - بهینه سازی تولید کف پنیر جهت تولید پودر پنیر به روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
253 - Isolation, Identification and Growth’s Comparison f Mold Types In A Cake Factory Environment And Final Products (چکیده)
254 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Penicillium expansum (apple pathogen)” in vitro” (چکیده)
255 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Alternaria citri (citrus pathogen)” in vitro” (چکیده)
256 - ارزیابی تاثیر دما، زمان سرخ کردن و افزودن آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته (DFCM) (چکیده)
257 - بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج (چکیده)
258 - Modification in the Functional Properties of Sodium Caseinate-based Imitation Cheese through Use of Whey Protein and Stabilizer (چکیده)
259 - ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
260 - بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمش (چکیده)
261 - تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش (چکیده)
262 - بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری کشمش سبز با استفاده از پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن (چکیده)
263 - مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش (چکیده)
264 - بررسی امکان کاربرد پوشش های خوراکی گلیسرول منواستئارات و موم کارنوبا برای کشمش سبز (چکیده)
265 - اثر پوشش خوراکی لیپیدی (گلیسریل منواستئارات و موم کارنوبا) بر زمان ماندگاری کشمش (چکیده)
266 - Effects of Addition Lentil Flour on the Batter Formulation on Quality of Simulated Fried Crust by Using a Deep-Fried Model System (چکیده)
267 - Optimization of Process Parameters for Foaming of potato puree with Response surface methodology (چکیده)
268 - Optimization of Foaming Parameters and Investigating the Effects of Drying Temperature on the Foam-Mat Drying of Shrimp (Penaeus indicus) (چکیده)
269 - بررسی اثر میزان مالتو دکسترین و دبی ورودی بر تغییرات دمایی طی خشک کردن آب هویج-کرفس به روش پاششی (چکیده)
270 - مطالعه و مروری بر جایگزین های تخم مرغ در فرمولاسیون انواع کیک ها (چکیده)
271 - ارزیابی تاثیرافزودن آرد نخود به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پوسته مدل سرخ شده (DFCM) (چکیده)
272 - بررسی ویژگیهای بافتی و پذیرش پاستیل میوهای بر پایه پوره طالبی و روابط بین آن ها با استفاده از روشهای سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
273 - بهینه سازی فرمولاسیون بستنی وانیلی حاوی کنسانتره پروتئین شیر با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
274 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم (چکیده)
275 - بررسی شرایط بهینه تولید کف ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از روش سطح-پاسخ (چکیده)
276 - بررسی رفتار خشک شدن پاستیل بادام به کمک خشک کن هوای داغ (چکیده)
277 - بررسی تاثیر جایگزینی صمغ دانه قدومه شیرازی با گوار در فرمولاسیون پاستیل بادام (چکیده)
278 - بررسی تغییرات پروفایل بافت پاستیل هویج طی خشک کردن در خشک کن هوای داغ (چکیده)
279 - بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ (چکیده)
280 - Evaluation of diacetyl encapsulated alginate–whey protein microspheres release kinetics and mechanism at simulated mouth conditions (چکیده)
281 - Physicochemical Properties of Bell Pepper and Kinetics of Its Color Change Influenced by Aloe vera and Gum Tragacanth Coatings during Storage at Different Temperatures (چکیده)
282 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
283 - ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمزی بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک شده با روشهای هوای داغ و خلأ (چکیده)
284 - بررسی حضور باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای، با استفاده از روش های ملکولی و مبتنی بر کشت، از سطح نمونه های کاهو (چکیده)
285 - ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری (چکیده)
286 - مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ (چکیده)
287 - بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغ (چکیده)
288 - بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss) (چکیده)
289 - بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست (چکیده)
290 - فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار بر میزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آن (چکیده)
291 - بررسی اثر بسته­ بندی تحت خلأ و پوشش­های خوراکی مونوگلیسرول استئارات و موم کارنوبا بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش صادراتی (چکیده)
292 - بررسی تاثیر دمای خشک کردن بر ویژگی های ساختمانی و رنگ کشمش (چکیده)
293 - بررسی تاثیر پوشش خوراکی لیپیدی بر ویژگی های حرارتی و مکانیکی کشمش (چکیده)
294 - بررسی کارایی امواج فراصوت در بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین از ریزوم گیاه زردچوبه با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
295 - ارزیابی فرمول های مختلف پاستیل بادام با تکیه بر ویژگی های حسی و تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
296 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به (چکیده)
297 - کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی فای-عصبی (ANFIS) در پیش بینی میزان از دست دادن آب اسلایس های به در طی فرایند آبگیری اسمزی با استفاده از فراصوت (چکیده)
298 - پیش بینی محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند آبگیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز (چکیده)
299 - بررسی ویژگی های بافت تصویر کیک اسفنجی پخته شده با فر میکروویو با استفاده از روش پردازش تصویر (چکیده)
300 - مطالعه و بررسی اثر پخت میکروویو بر انتقال رطوبت و ضریب نفوذ کیک اسفنجی (چکیده)
301 - بررسی سینتیک بافت و رنگ پاستیل هویج طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ (چکیده)
302 - بررسی رفتار خشک شدن پاستیل هویج و ضرایب نفوذ موثر آن طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ (چکیده)
303 - بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کف پوشی (چکیده)
304 - بررسی شرایط خشک کردن بر برخی ویژگیهای پودر کنسانتره انار تولیدی به روش کف پوشی (چکیده)
305 - تأثیر استفاده از آرد سویا و آرد بلوط بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی کیک بدون گلوتن (چکیده)
306 - کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح کیک یزدی فرموله شده با گزو (چکیده)
307 - بررسی میزان قند، فیبرو خاکستر درمان گزو (چکیده)
308 - مروری بر مطالعات انجام شده بر خواص کیفی و کمی مواد غذایی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
309 - استفاده از چغندر قرمز به عنوان رنگ طبیعی خوراکی و بررسی پایداری آن در طول فرآیندهای غذایی (چکیده)
310 - مروری بر مدلسازی انتقال جرم و حرارت در مورد سرخ کردن مواد غذایی (چکیده)
311 - Cellular Automata Modeling of Hesperetin Release Phenomenon from Lipid Nanocarriers (چکیده)
312 - بررسی رنگ کنسانتره آب چغندر قرمز تولیدی با روش های مختلف (چکیده)
313 - Foam-mat drying of shrimp: characterization and drying kinetics of foam (چکیده)
314 - ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده (چکیده)
315 - ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر تقلیدی حاوی کنسانتره ی پروتئینی آب پنیرو پنیر اصلاح شده ی آنزیمی لیقوان (چکیده)
316 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط (چکیده)
317 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
318 - بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (چکیده)
319 - مطالعه اثر اسیدسیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف زایی پوره ی قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus) (چکیده)
320 - مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغ (چکیده)
321 - Lepidium perfoliatum seed gum: A new source of carbohydrate tomake a biodegradable film (چکیده)
322 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Escherichia coli (چکیده)
323 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
324 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
325 - اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
326 - Examination of the Effect of Spirulina platensis Microalgae on Drying Kinetics and the Color Change of Kiwifruit Pastille (چکیده)
327 - Mathematical modeling of drying kinetics of the kiwifruit pastille (چکیده)
328 - ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلف (چکیده)
329 - اثر آرد ذرت بر ویژگی های کیفی ناگت میگوی سرخ شده به روش عمیق با استفاده از دو نوع فرایند آماده سازی (چکیده)
330 - Antifungal effect of edible film (CMC) containing aqueous and ethanolic mangrove plant extract on Citrus pathogens in vitro (چکیده)
331 - Multi-Objective Optimization of Osmotic– Ultrasonic Pretreatments and Hot-Air Drying of Quince Using Response Surface Methodology (چکیده)
332 - Application of fuzzy logic to classify raw milk based on qualitative properties (چکیده)
333 - QUALITY CHANGES OF DONUTS AS INFLUENCED BY LEAVENING AGENT AND HYDROCOLLOID COATINGS (چکیده)
334 - مطالعه اثر جایگزینی گوشت شتر بر ویژگی های کیفی برگر (چکیده)
335 - بررسی اثر افزودن اسانس سیر بر ویژگی های مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
336 - استفاده از تحلیل تصویر و شاخص بعد برخالی در آنالیز سطح قطعات گوشت شترمرغ، حین سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
337 - Suitability of Aloe Vera and Gum Tragacanth as Edible Coatings for Extending the Shelf Life of Button Mushroom (چکیده)
338 - Employing an intelligence model and sensitivity analysis to investigate some physicochemical properties of coated bell pepper during storage (چکیده)
339 - Effect of temperature on microbial changes during kimchi fermentation (چکیده)
340 - Effects of replacing skim milk powder with soy flour and ball mill refining time on particle size and rheological properties of compound chocolate (چکیده)
341 - Isolation, identification and comparison of lactic acid bacteria from fermented be produced in Iran Kimchi with Korean commercial samples: introduction of a probiotic product (چکیده)
342 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در غذای سنتی ترخینه بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
343 - بررسی تاثیر بسته‌بندی بر خصوصیات کیفی وبازاریابی صنعتی کیمچی حاوی عصاره ماهی و میگو (چکیده)
344 - Identification of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, a traditional Iranian fermented food (چکیده)
345 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extracts ethanol, methanol & glycerin against Penicillium digitatum (citrus green mold) (چکیده)
346 - بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی (PCA) (چکیده)
347 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آن (چکیده)
348 - Interrelationship between image, dough and Barbari bread characteristics; use of image analysis to predict rheology, quality and shelf life (چکیده)
349 - Studying Some Physicochemical Characteristics of Crust Coated with White Egg and Chitosan Using a Deep-Fried Model System (چکیده)
350 - Hesperetin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructure Lipid Carriers for Food Fortification: Preparation, Characterization, and Modeling (چکیده)
351 - Stability Investigation of Hesperetin Loaded Nanocarrier (چکیده)
352 - Prediction of moisture content in pre-osmosed and ultrasounded dried banana using genetic algorithm and neural network (چکیده)
353 - بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ (چکیده)
354 - Desorption Isotherms and Thermodynamic Properties of Fresh and Osmotic–Ultrasonic Dehydrated Quinces (چکیده)
355 - بهینه سازی خشک کردن هوای داغ برشهای گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
356 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
357 - بررسی تأثیر استفاده از صمغ گوار و پنیر معطر لیقوان بر خصوصیات حسی و رنگ پنیر تقلیدی (چکیده)
358 - Effect of osmosis and ultrasound pretreatment on the moisture adsorption isotherms of quince (چکیده)
359 - Effect of frying temperature and time on image characterization of pierogi (چکیده)
360 - Kinetic Modeling of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Shrimp Nuggets Coated With Different Batter Formulation (چکیده)
361 - بررسی استفاده از پنیر خامه ای در تهیه بستنی نرم و بهینه سازی فرمولاسیون آن با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
362 - استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ (چکیده)
363 - بررسی خصوصیات حسی و فیزیکوشیمیایی بستنی های کم چربی وانیلی (چکیده)
364 - سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق (چکیده)
365 - بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
366 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه کنار (چکیده)
367 - ارزیابی تاثیر متیل سلولز و سویا و شرایط سرخ کردن بر خصوصیات مهندسی و حسی فلافل سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
368 - بررسی اثر جایگزین های چربی برشاخص های رنگ وبافت همبرگربا تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
369 - بررسی امکان کاربرد روش های شناسایی الگو در طبقه بندی شیر خام (چکیده)
370 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر تقلیدی حاوی صمغ گوار و پنیرمعطر لیقوان (چکیده)
371 - KINETIC MODELING OF REHYDRATION IN AIR-DRIED QUINCES PRETREATED WITH OSMOTIC DEHYDRATION AND ULTRASONIC (چکیده)
372 - Application of Image Analysis and Artificial Neural Network to Predict Mass Transfer Kinetics and Color Changes of Osmotically (چکیده)
373 - Effect of Osmotic Dehydration and Air Drying on Physicochemical Properties of Dried Kiwifruit and Modeling of Dehydration Process Using Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
374 - Nanoencapsulation of food ingredients using lipid based delivery systems (چکیده)
375 - کاربرد ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در فراورده های غذایی (چکیده)
376 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت (چکیده)
377 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
378 - بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی (چکیده)
379 - بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
380 - اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (چکیده)
381 - فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب (چکیده)
382 - بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (چکیده)
383 - تأثیر نوع پوشش هیدروکلوئیدی و افزودن آرد سویا بر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی پیراشکی (چکیده)
384 - The effect of liquid improver components on microstructure of Barbari bread (چکیده)
385 - تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا (چکیده)
386 - Investigation of changes in physical properties and microstructure and mathematical modeling of shrinkage of onion during hot air drying (چکیده)
387 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
388 - بررسی فرمولاسیون فراورده میوه ای نوین از پوره طالبی(ژل مک) با استفاده ازروش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی(PCA) (چکیده)
389 - Application of Fractal Theory for Prediction of Shrinkage of Dried Kiwifruit Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
390 - Genetic Algorithm–Artificial Neural Network Modeling of Moisture and Oil Content of Pretreated Fried Mushroom (چکیده)
391 - مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ (چکیده)
392 - بررسی تاثیر میزان خلإ بر پارامتر کیفی چروکیدکی و زمان خشک شدن کیوی (چکیده)
393 - بررسی اثر خلا بر خاصیت آبگیری مجدد کیوی خشک شده در یک خشک کن خلایی (چکیده)
394 - مدل سازی سنتیکی تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
395 - Effects of Soy and Corn Flour Addition on Batter Rheology and Quality of Deep Fat-Fried Shrimp Nuggets (چکیده)
396 - Kinetics of Mass Transfer in Microwave Precooked and Deep-Fat Fried Ostrich Meat Plates (چکیده)
397 - Modeling and Optimization of Mass Transfer during Osmosis Dehydration of Carrot Slices by Neural Networks and Genetic Algorithms (چکیده)
398 - Kinetic modeling of mass transfer during deep fat frying of fried shrimp nugget prepared without a pre-frying step (چکیده)
399 - An empowered adaptive neuro-fuzzy inference system using self-organizing map clustering to predict mass transfer kinetics in deep-fat frying of ostrich meat plates (چکیده)
400 - The Effect of Methylcellulose, Temperature, and Microwave Pretreatment on Kinetic of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Chicken Nuggets (چکیده)
401 - A Prception to Osmodehydrofreezing: A novel Approach in Cantaloupe Processing (چکیده)
402 - Osmotic Dehydration of Cantaloupe: Influence of Time & Concentration (چکیده)
403 - Osmotic Treatments in Melons Processing: Physicochemical and Organoleptical Effects (چکیده)
404 - Optimization of Dried Shrimp Production by Intelligent Systems (چکیده)
405 - A Perception to Survival of Bifidobacterium ssp. in Bioyahourt during Storage (چکیده)
406 - بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده (چکیده)
407 - بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده (چکیده)
408 - ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن میگو (چکیده)
409 - کنترل قهوه ای شدن در قارچ های خوراکی (چکیده)
410 - بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان (چکیده)
411 - Osmotic dehydration of cantaloupe: Influences of time and concentration (چکیده)
412 - A PERCEPTION TO OSMODEHYDROFREEZING: A NOVEL APPROACH IN CANTALOUPE PROCESSING (چکیده)
413 - Osmotic treatments in melon (Cantaloupe and Muskmelon) processing: Physicochemical and organoleptical effects (چکیده)
414 - بررسی امکان کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی پیتزا (چکیده)
415 - ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو (چکیده)
416 - استفاده از بینایی رایانه ای در تعیین و اندازه گیری مقدار اکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
417 - بررسی اثر عامل ورآورنده و جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد سویا بر خصوصیات دونات سرخ شده (چکیده)
418 - بررسی اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی (چکیده)
419 - استفاده از سیستم ماشین بینایی و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مقدار رطوبت گوشت شترمرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
420 - بررسی فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با تکیه بر ویژگی های حسی و بررسی تغییرات رنگ آنها طی مدت زمان نگهداری با استفاده از روش پردازش تصویر (چکیده)
421 - پاستیل میوه ای بر پایه کدو، تولید فراورده ای جدید از کدو حلوایی (چکیده)
422 - ارزیابی ویژگی های کیفی پاستیل میوه ای برپایه کدو حلوایی به روش ارزیابی حسی (چکیده)
423 - بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
424 - مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
425 - multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM (چکیده)
426 - Genetic Algorithm Optimization of Drying Conditions of Kiwifruit (چکیده)
427 - Neural network approach for modeling the mass transfer of potato slices during osmotic dehydration using genetic algorithm (چکیده)
428 - Propose suitable model for modeling of moisture ratio and estimation of effective moisture diffusivity of onion slices by hot air dryer (چکیده)
429 - Modeling of moisture ratio and shrinkage of onion slices during hot air drying (چکیده)
430 - Computer vision systems (CVS)for moisture content estimation in dehydrated shrimp (چکیده)
431 - Application of image texture analysis for evaluation of osmotically dehydrated kiwifruit qualities (چکیده)
432 - Effect of Time and Temperature on Moisture Content, Shrinkage, and Rehydration of Dried Onion (چکیده)
433 - Crumb texture analysis with image processing in Iranian bread enriched with soy flour (چکیده)
434 - Apple pastille: Correlation between features extracted from texture image analysis and sensory characteristics (چکیده)
435 - ANFIS modeling of viscosity in low-fat mayonnaise (چکیده)
436 - مدلسازی انتقال جرم طی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
437 - Modelling and optimization of viscosity in enzyme-modified cheese by fuzzy logic and genetic algorithm (چکیده)
438 - بررسی تولید انواع فرآورده های پسته (چکیده)
439 - کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا (چکیده)
440 - Rheological and Sensory evalution of Yoghurts containing Probiotic Cultures (چکیده)
441 - Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling (چکیده)
442 - A perception to survival of Bifidobacterium Spp. In Bioyoghurt, Simulated Gastric Juice and Bile Soluation (چکیده)
443 - ضرورت اجرا و بكار گيري سيستم haccp در صنايع فراوري مواد غذايي دريايي (چکیده)
444 - بهينه سازي مصرف تخم مرغ با توليد پودر كلسيم و پروتئين از ضايعات ان (چکیده)
445 - اهمیت و کاربرد بیوسنسورها در کنترل کیفیت مواد غذایی (چکیده)
446 - Microorgnism DNA Pattern Search in a Multi-agent Genomic Engine Framework (چکیده)