هشتمین کنفرانس بین امللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری , 2018-12-12

عنوان : ( Identifying The Selection Criteria Which Are Employed To Choose Applicant Companies In Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi University of Mashhad) )

نویسندگان: سمانه دهنوی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرکتهای کوچک و متوسط، نقش مهمی را در ارتقاء نوآوری و اشتغال ایفا میکنند؛ اما توسعه فعالیت این شرکتها در گرو حمایت مراکز رشد میباشد. اگرچه مراکز رشد در مخاطرات این شرکتها شریک هستند؛ ولی در صورت بکارگیری شاخصهای مناسب در مرحله پذیرش، میتوان این مخاطرات را به حداقل ممکن کاهش داده و منابع موجود را به شرکتهای ذیصلاح اختصاص داد. به دلیل نو بودن ایده مراکز رشد و شرکتهای کوچک و متوسط و تجربه کم این نوع فعالیتها در کشور، تحقیقات کمی تاکنون به این مهم پرداخته اند. لذا هدف این پژوهش شناسایی شاخصهای پذیرش شرکتهای متقاضی حضور در مراکز رشد میباشد که برای دستیابی به این مهم، از روش کیفی و مصاحبه عمیق استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین مدیران عامل موفق و ناموفق شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد می- باشد. نمونهگیری به صورت هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انجام شد که در نهایت با رسیدن به اشباع نظری در مجموع با 22 نفر مصاحبه انجام شد. با بهرهگیری از تحلیل محتوای کیفی 39 شاخص پذیرش شناسایی شد که این 39 شاخص در 8 مقوله ویژگیهای فردی، طرح و ایده محوری، تیم کاری، بازار، مالی، راهبرد، محیط و ارائه مدارک آموزشی طبقهبندی گردیدند

کلمات کلیدی

ارتقائ نوآوری و اشتغال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072455,
author = {دهنوی, سمانه and کاظمی, مصطفی and خوراکیان, علیرضا},
title = {Identifying The Selection Criteria Which Are Employed To Choose Applicant Companies In Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi University of Mashhad)},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین امللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتقائ نوآوری و اشتغال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Identifying The Selection Criteria Which Are Employed To Choose Applicant Companies In Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi University of Mashhad)
%A دهنوی, سمانه
%A کاظمی, مصطفی
%A خوراکیان, علیرضا
%J هشتمین کنفرانس بین امللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری
%D 2018

[Download]