مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (2), سال (2018-10) , صفحات (1-26)

عنوان : ( معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم )

نویسندگان: رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , گلشن شکیبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«سرمایه» یکی از مفاهیم مهم جامعه‌شناسی است که نشان می‌دهد چگونه ساختارهای عینی جامعه (قواعد اجتماعی، هنجارها، نقش‌ها، نهادها و ابزارهای فرهنگی) می‌توانند بر ساختارهای ذهنی افراد و رفتارهای اجتماعی آنان تأثیر بگذارند. مهم‌ترین سرمایه‌های مطرح‌شده عبارت‌اند از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی که می‌توانند بر انگیزه، توجه، رفتار، نگرش و اعتقادات زبان‌آموز تأثیر بگذارند. از آن‌جایی‌که حواس دروازه ورود به درک جامعة زبانی است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ حواس و میزان هیجان زبان‌آموز، به‌نظر می‌رسد یکی از سرمایه‌هایی که می‌توان به سرمایه‌های دیگر افزود، سرمایة هیجانی-حسی باشد. هدف از جستار حاضر معرفی سرمایة هیجانی-حسی و بررسی رابطة آن با انواع سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی در زبان‌آموزی موفق است. نتایج نشان می‌دهند برخورداری بیشتر از هر یک از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منجر به افزایش سرمایة هیجانی-حسی در زبان‌آموز شده که این امر باعث فهم میان ذهنی و تسهیل یادگیری خواهد شد. مدرس می‌تواند با به‌کارگیری این سرمایه‌ها در تدریس، حواس زبان‌آموز را بیشتر درگیر کرده و با رساندن وی به مرحلة درون‌آگاهی میزان هیجان مثبت، توجه و انگیزه را در او افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد با استفاده از این شیوه، مطالب در ذهن زبان‌آموز نهادینه خواهد شد و او تمایل بیشتری به ارتباط و مشارکت فعال خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, سرمایه, هیجان, حواس, سرمایة هیجانی-حسی, هَیَجامَد, فهم میان‌ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072485,
author = {پیش قدم, رضا and ابراهیمی, شیما and شکیبایی, گلشن},
title = {معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {51},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-5202},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {سرمایه، هیجان، حواس، سرمایة هیجانی-حسی، هَیَجامَد، فهم میان‌ذهنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم
%A پیش قدم, رضا
%A ابراهیمی, شیما
%A شکیبایی, گلشن
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2018

[Download]