دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( پایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان )

نویسندگان: مصطفی حسین پور , علی اصغر بهشتی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پیچیده ترین پدیده های آب وهوایی است. به طور معمول به منظور پایش خشکسالی مقادیر بارندگی موردبررسی قرار میگیرد. به نظر میرسد که عوامل متعدد آب و هوایی مانند دما، تبخیر و تعرق، تعداد روزهای بارانی و امثال اینها هم بر وقوع این پدیده موثر باشند. ازاینرو، در این مقاله به پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده از متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان پرداخته شده است. به این منظور از مدل چند متغیره اسکالوگرام و شاخص خشکسالی SPI استفاده شده است. پس از تعیین وضعیت خشکسالی در مقیاس سالانه در طول یک دوره حدودا 30 ساله با استفاده از شاخص SPI، وضعیت خشکسالی در همین دوره و همین مقیاس با استفاده از 120 متغیر مرتبط با بارش، تبخیر و تعرق پتانسیل، دمای روزانه و تعداد روزهای بارانی در قالب مدل اسکالوگرام موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که زمان وقوع شدیدترین ترسالی ها و یا شدیدترین خشکسالی ها بر اساس دو شاخص مورد بررسی با یکدیگر در شهرستان های مختلف متفاوت می باشند.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, SPI, اسکالوگرام, عوامل آب و هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072540,
author = {حسین پور, مصطفی and بهشتی, علی اصغر and مساعدی, ابوالفضل},
title = {پایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشکسالی، SPI، اسکالوگرام، عوامل آب و هوایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان
%A حسین پور, مصطفی
%A بهشتی, علی اصغر
%A مساعدی, ابوالفضل
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]