مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (2), سال (2018-5) , صفحات (253-263)

عنوان : ( تحلیل عددی و مطالعه تجربی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (مطالعات موردی روی آلیاژ آلومینیوم 6061 و آلیاژ فولاد 1018) )

نویسندگان: محمدرضا اجنوردی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تحلیل عددی و مطالعه تجربی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مدنظر قرار گرفته است. برای حل معادلات حاکم بر رفتار مواد از روش درونیابی مشتق تعمیم یافته استفاده شده است. روش حل مذکور به عنوان روش اختلاف محدود با بالاترین مرتبه شناخته می شود و یکی از روش های فاقد شبکه است که در مقایسه با روش های اختلاف محدود و اجزاء محدود سرعت همگرایی بسیار بالاتری را داراست. پس از اعتبارسنجی روش تحلیل با نتایج تجربی روی آلیاژ آلومینیوم، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی قطعات فولادی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل با نتایج منتشر شده توسط دیگران مقایسه گردیده است. تحلیل های عددی نشان می دهند در سرعت دورانی بالای ابزار، فرآیند باید به صورت سه بعدی تحلیل شود. به منظور شناخت بهتر فرآیندهایی که روی آلیاژهای غیرمشابه صورت می پذیرد ویژگی های جوشکاری روی آلیاژهای آلومینیوم و فولاد به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رفتار ماکروسکوپیک هر دو ماده در حین عملیات جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی مشابه است. همچنین طیف ویسکوزیته در محدودهی دمای خمیری تا ذوب حاکی از سیالیت بالای فولاد است و برای جوشکاری آن می توان از نسبت سرعت دورانی به سرعت خطی (

کلمات کلیدی

, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی, روش درونیابی مشتق تعمیم یافته, معادله ناویر- استوکس, فولاد نرم, آلیاژ آلومینیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072541,
author = {اجنوردی, محمدرضا and کلاهان, فرهاد},
title = {تحلیل عددی و مطالعه تجربی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (مطالعات موردی روی آلیاژ آلومینیوم 6061 و آلیاژ فولاد 1018)},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {2},
month = {May},
issn = {1027-5940},
pages = {253--263},
numpages = {10},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، روش درونیابی مشتق تعمیم یافته، معادله ناویر- استوکس، فولاد نرم، آلیاژ آلومینیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی و مطالعه تجربی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (مطالعات موردی روی آلیاژ آلومینیوم 6061 و آلیاژ فولاد 1018)
%A اجنوردی, محمدرضا
%A کلاهان, فرهاد
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]