هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09

Title : ( تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته )

Authors: faezeh darvishian haghighi , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Samaneh Sahebian ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

وقوع آسیبهای استخوانی مانند شکستگیهای بزرگ استخوان در اثر عوامل متعدّد غیرقابل انکار است. در این موارد به داربست نیاز است تا با کمک آن، منطقه آسیبدیده ترمیمشود. هدف از این پژوهش ساخت و بررسی خواص مکانیکی داربست¬های کلسیمفسفات ژلاتین نشاسته است. بدین منظور پس از سنتز ذرّات کلسیم¬فسفات به روش سلژل، از سه روش مختلف برای ساخت داربست کامپوزیتی کلسیم فسفات-ژلاتین استفاده شد و روشی که دارای ریزساختار کاملاً متخلخل و مطلوب بود بهعنوان روش بهینه برای ساخت داربستهای کلسیمفسفات/ ژلاتین نشاسته انتخابگردید. برای ساخت کامپوزیت¬ها از 4 نسبت وزنی مختلف نشاسته در محلول ژلاتین استفاده و تأثیر پوشش ژلاتینی دارای اتّصالات عرضی با گلوتارآلدهید نیز بررسی گردید. طبق نتایج حاصل از آزمون مکانیکی، نمونه حاوی 60درصد ژلاتین و 40درصد نشاسته، دارای استحکام خمشی بهینه بوده که مقدار آن، 2.3 مگاپاسکال برای نمونه بدون پوشش و 4.5 مگاپاسکال مربوط به نمونه دارای پوشش است. همچنین نتایج حاصل از تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، وجود شبکه کاملاً متخلخل با حفرات به¬هم¬پیوسته را در سطح نمونه¬های پوشش¬داده¬شده و حضور تخلخل¬های موضعی در یک ساختار متراکم را در قسمت¬های داخلی آن نشان¬می¬دهد.

Keywords

داربست ژلاتین نشاسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072546,
author = {Darvishian Haghighi, Faezeh and Mollazadeh Beidokhti, Sahar and Sahebian, Samaneh},
title = {تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2018},
location = {IRAN},
keywords = {داربست ژلاتین نشاسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته
%A Darvishian Haghighi, Faezeh
%A Mollazadeh Beidokhti, Sahar
%A Sahebian, Samaneh
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2018

[Download]