هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2018-10-24

عنوان : ( بررسی وضعیت همگنی و شکست سری زمانی مقادیر بارش و دما در محدوده تعدادی از شهرهای کشور )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , غزاله کواکبی , سمانه محمدی مقدم , سیده زهرا عدنانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق جهت بررسی وضعیت همگنی و شکست سری زمانی مقادیر بارش و دما در محدوده چند شهر با وضعیت آب‌ و هوایی متفاوت در مناطق مختلف کشور، هشت ایستگاه سینوپتیک اصفهان، اهواز، بابلسر، تبریز، تهران، خرم‌آباد، زاهدان و مشهد مورد بررسی قرار گرفت. دوره‌ آماری شامل سال‌های 1951 تا 2014 می‌باشد که به دو دوره سی و دو ساله تقسیم شد. وضعیت همگنی و شکست سری زمانی مقادیر بارش و دما هر یک از شهرها در سه دوره زمانی شامل: کل دوره، نیمه اول و نیمه دوم مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور آشکارسازی تغییر در مقادیر بارش و متوسط دما از آزمون من‌-ویتنی و به منظور بررسی روند از آزمون من-کندال، استفاده شد. به منظور بررسی وضعیت شکست و پیوستگی در داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمونها نشان می دهند میانگین دمای سالانه در تمامی شهرهای مورد بررسی جز اصفهان دارای نقطه شکست می باشد. ضمن آنکه دما در همه شهرهای مورد بررسی، به جز خرم آباد دارای روند افزایشی می باشد. اما بارش در مقیاس سالانه، در تبریز و زاهدان دارای روند منفی میباشد و در سایر شهرها تغییر معنی داری را نشان نداده است.

کلمات کلیدی

, همگنی داده‌ها؛ نقطه شکست؛ روند, دما, بارش, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072593,
author = {مساعدی, ابوالفضل and کواکبی, غزاله and سمانه محمدی مقدم and عدنانی, سیده زهرا},
title = {بررسی وضعیت همگنی و شکست سری زمانی مقادیر بارش و دما در محدوده تعدادی از شهرهای کشور},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2018},
location = {یزد, ايران},
keywords = {همگنی داده‌ها؛ نقطه شکست؛ روند، دما، بارش، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت همگنی و شکست سری زمانی مقادیر بارش و دما در محدوده تعدادی از شهرهای کشور
%A مساعدی, ابوالفضل
%A کواکبی, غزاله
%A سمانه محمدی مقدم
%A عدنانی, سیده زهرا
%J هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2018

[Download]