چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( بررسی اثربخشی مدیریت دانش بر نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیران بیمه سلامت خراسان رضوی )

نویسندگان: رضا کاظمی نسب , چواد کاظمی نسب , مجتبی پورسلیمی , سعید خیاط مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابداعات نوآوری گرایش بسیار شدیدی به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان به عنوان ورودی های کلیدی در فرایند خلق ارزش دارد. این در حالی است که سازمانها با نوآوری پذیری بالاتر، در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیت های جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می کند، موفق تر خواهند شد از طرف دیگر دیدگاه دانش محور، شرکت ها را به عنوان مخازن دانش و شایستگی مجسم می کند این در حالی است که، نظریه نوآوری بر اساس دیدگاه سازمانی و مدیریت دانش یکپارچگی توسعه و کاربرد دانش را تسهیل می کند، امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند ، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت در حال حاضر شرکت ها و سازمان های بسیاری در جهان بر روی مدیریت دانش سرمایه گذاری کرده اند . بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی مدیریت دانش بر نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیران بیمه سلامت خراسان رضوی می باشد. روش تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد و از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های مورد نظر ازبین مدیران یا کارشناس مسئولان سازمان بیمه سلامت خراسان رضوی که نمایندگی های تابع آن را نیز دربرمی گیرد ، با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ، جمع آوری شده است. در نهایت داده های ۷۵ پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS SMART مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که مدیریت دانش با ابعاد کسب دانش ، تبدیل دانش و کاربرد دانش بر نوآوری سازمانی به ترتیب با میزان ۱۷۶ / ۰ ، ۴۳۴ / ۰ و ۱۶۰ / ۰ و بر یادگاری سازمانی بیمه سلامت خراسان رضوی به ترتیب به میزان ۲۵۶ / ۰ ، ۴۴۹ / ۰ و ۱۸۶ / ۰ تاثیر مثبت و معناداری دارد . همچنین یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی بیمه سلامت خراسان رضوی به میزان ۴۵۲ / ۰ دارد و درنهایت اثر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر نوآوری ویادگیری سازمانی به میزان ۳۱۵ / ۰ تایید شد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش , یادگیری سازمانی , نوآوری سازمانی , بیمه سلامت خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072835,
author = {رضا کاظمی نسب and چواد کاظمی نسب and پورسلیمی, مجتبی and سعید خیاط مقدم},
title = {بررسی اثربخشی مدیریت دانش بر نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیران بیمه سلامت خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش ، یادگیری سازمانی ، نوآوری سازمانی ، بیمه سلامت خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی مدیریت دانش بر نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیران بیمه سلامت خراسان رضوی
%A رضا کاظمی نسب
%A چواد کاظمی نسب
%A پورسلیمی, مجتبی
%A سعید خیاط مقدم
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]