دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی , 2017-07-12

عنوان : ( معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان )

نویسندگان: رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیجانات و حواس نقش مهمی را در زبان آموزی ایفا می کنند و مدرسان می تواننـد بـا ایجـاد هیجان مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس، توان یادگیری زبان آموزان را افزایش دهنـد . مفهـوم »هَیجامَد« ملهم از دو واژه -هیجان + بسامد- است که بـه تـأثیر هیجانـات ناشـی از اسـتفاده حواس در یادگیری مفاهیم گوناگون اشاره می کند و متشکل از سه مرحلة هیچ آگاهی -تهی-، برون آگاهی -شنیداری، دیداری، لمسـی -حرکتـی - و درون آگـاهی -درونـی و جـامع - اسـت . نوشتة حاضر می کوشد تا به منظور کیفیت بخشی روش تدریس زبان فارسی بـه غیرفارسـی - زبانان، با درنظرگرفتن این مفهوم نوظهور و مؤلفه های سه گانة آن -هیجان، حواس و بسـامد - و با توجه به تأثیر هیجان های آموزشی بر یادگیری و پیشرفت زبان آمـوز، الگـوی هَیجامَـد را معرفی کند و در این راستا، شیوه های افزایش آن از جمله شیوه های سخنرانی محور، واقعیت‌افزوده، آموزش مبتنی بر شئ، اجتمـاع یـادگیری و آمـوزش پـروژه محـور در تـدریس زبـان فارسی به غیرفارسی زبانان را پیشنهاد دهد.

کلمات کلیدی

, هَیجامَد, هیجان, حواس, هَجامدَافزایی, آموزش زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072948,
author = {پیش قدم, رضا and ابراهیمی, شیما},
title = {معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان},
booktitle = {دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هَیجامَد، هیجان، حواس، هَجامدَافزایی، آموزش زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان
%A پیش قدم, رضا
%A ابراهیمی, شیما
%J دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
%D 2017

[Download]