کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , 2018-02-25

عنوان : ( بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- )

نویسندگان: آرزو بخشی دم او , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر و زیانبار اقلیمی به شمار می آید که در همه مناطق آب و هوایی اتفاق می افتد. از طرف دیگر منابع آب زیرسطحیمی تواند از خشکسالی های هواشناسی و کاهش نزولات آسمانی تاثیر بپذیرد. برای بیان کمی پدیده ی خشکسالی و همچنین ارزیابی آن در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی، از شاخص های خشکسالی استفاده می شود که برای محاسبه ی آن ها وجود داده های مناسب و طولانی مدت پارامتر های اقلیمی و هیدرولوژیکی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور به انجام رسیده است. در این راستا آمار بارندگی و سطح آب زیرزمینی در بازه زمانی 1380-1394 -14 سال- مورد استفاده قرار گرفته است. محاسبه شاخص خشکسالی آب زیرزمینی -GRI- و شاخص خشکسالی هواشناسی -SPI- بیانگر وجود یک روند خشکسالی در سال های مورد مطالعه است. همچنین محاسبه شاخص خشکسالی هواشناسی در مقیاس های زمانی0، 3، 6، 12، 18، 24 و 48 ماهه و مقایسه آن با شاخص خشکسالی آب زیرزمینی بیانگر یک تاخیر زمانی 48 ماهه در وقوع خشکسالی آب زیرزمینی در مقایسه با خشکسالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, SPI, GRI, تاخیر زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073068,
author = {بخشی دم او, آرزو and گل کاریان, علی and مساعدی, ابوالفضل and راشکی, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور-},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خشکسالی، SPI، GRI، تاخیر زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور-
%A بخشی دم او, آرزو
%A گل کاریان, علی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A راشکی, علیرضا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
%D 2018

[Download]