اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، دانشگاه جیرفت , 2017-03-05

عنوان : ( تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن )

نویسندگان: سید علی مرتضوی , شادی بلوریان , فخری شهیدی , محبت محبی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از نانوذرات لیپیدی جامد - - SLNو حامل های لیپیدی نانوساختار - - NLCبه منظور ریزپوشانی کورکومین و رفع معضلات مربوط به کاربرد این ترکیب در حوزه صنایع غذایی استفاد گردید. تاثیر نسبت لیپیدها، نوع نانوحامل -SLN و NLC- و بارگذاری کورکومین بر ویژگی های نانوحامل های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده به دلیل ساختار فیزیکی حجیم کورکومین و همچنین افزایش ویسکوزیته فاز پراکنده در حضور ماده ی مؤثره، بارگذاری کورکومین در نانوحامل ها باعث افزایش معنی دار در اندازه ذرات و شاخص بس پاشیدگی شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که نسبت لیپیدها، نوع نانوحامل -SLN و NLC- و بارگذاری کورکومین تاثیر معنی داری بر اندازه ی ذرات دارند -p<0/05-. نتایج حاصل از کالریمتری روبشی افتراقی نشان داد که کورکومین بدون هیچ گونه برهمکنشی با سایر اجزا در ساختار نانوحامل ها به دام افتاده است. بطور کلی با توجه به بررسی تأثیرات کمی و کیفی متغیرها، غلظت 5 درصد گلیسرول دی استئارات و 25/ 0 درصد کورکومین به عنوان شرایط بهینه برای تولید لیپید نانوساختار و نانوذرات لیپیدی انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, کورکومین , نانوحامل لیپیدی, انکپسولاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073109,
author = {مرتضوی, سید علی and شادی بلوریان and شهیدی, فخری and محبی, محبت and باقری, عبدالرضا},
title = {تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، دانشگاه جیرفت},
year = {2017},
location = {جیرفت, ايران},
keywords = {کورکومین ، نانوحامل لیپیدی، انکپسولاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن
%A مرتضوی, سید علی
%A شادی بلوریان
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%A باقری, عبدالرضا
%J اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، دانشگاه جیرفت
%D 2017

[Download]