هیدرولیک, دوره (13), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر )

نویسندگان: نیما اکبری , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر نفوذپذیری بستر کانال بر مشخصات پرش هیدرولیکی از دیدگاه تحلیلی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با تحلیل معادله اندازه حرکت رابطهای جهت محاسبه مستقیم نسبت اعماق مزدوج برای بسترهای نفوذپذیر به دست آمد. سپس در آزمایشگاه با استفاده از کانالی به طول 6متر و عرض 80سانتیمتر آزمایشهایی بر روی بسترهای نفوذپذیر متخلخل با دانهبندیهای مختلف و طول و عرضهای متفاوت انجام شد. بازه اعداد فرود مورد آزمایش جهت ایجاد پرش پایدار از 5/3تا 7/4بود. مشاهده شد که در شرایط نفوذپذیر بودن بستر پرش رابطه تحلیلی نسبت اعماق مزدوج را با دقت بهتری نسبت به رابطه بلانگر تخمین میزند و همچنین وابستگی تغییرات نسبت اعماق مزدوج به تغییرات عدد فرود جریان بیش از وابستگی آن به میزان نفوذپذیری بستر میباشد. نتایج آزمایشها نشان داد که نفوذپذیری بستر در مجموع سبب کاهش نسبت اعماق مزدوج و طول پرش هیدرولیکی به میزان قابل ملاحظهای نسبت به بستر صاف نفوذناپذیر شده و افت انرژی ناشی از پرش را نیز افزایش میدهد

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی, معادله اندازه حرکت, بستر نفوذپذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073111,
author = {اکبری, نیما and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر},
journal = {هیدرولیک},
year = {2019},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {پرش هیدرولیکی، معادله اندازه حرکت، بستر نفوذپذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر
%A اکبری, نیما
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2019

[Download]