سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02

عنوان : ( اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان )

نویسندگان: افسانه کریمی نسب , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا طبیبی , مرضیه دین دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی بر میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان انجام پذیرفت. روش شناسی پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی است. با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا در دسترس از میان کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد-در محدوده سنی 9 تا 13 سال- 16 نفر در پژوهش شرکت کردند. از این تعداد 8 نفر در گروه کنترل و 8 نفر در گروه آزمایش به طور تصادفی گمارده شدند. این افراد در ابتدا با آزمون CDS جهت اندازه گیری میزان افسردگی، مورد آزمون قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش، مداخله قصه درمانی به مدت 8 جلسه اجرا شد. بعد از اتمام این دوره درمان به منظور سنجش میزان تغییر متغیر وابسته -میزان افسردگی-، مجددا آزمون CDS به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید. یافنه ها به منظور آزمون فرضیه پژوهش \\\" قصه درمانی به صورت گروهی بر کاهش نمرات افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، به طور معناداری موثر است\\\" از از مدل آماری تحلیل کواریانس یکطرفه Ancova استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که میزان تغییر در نمرات افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل متفاوت است. این بدین معناست که قصه درمانی در کاهش نمرات افسردگی کودکان مبتلا به سرطان بطور معناداری موثر بوده است. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می گردد،از طرفی مشاهده می شود که میزان افسردگی در گروه کنترل از پیش آزمون تا پس آزمون افزایش نیز داشته است، به همین منظور برای بررسی بیشتر از آزمون t وابسته استفاده شد و با توجه به نتایجی که به دست آمد-بزرگتر بودن سطح معناداری از 0/05 - مشخص گردید که این افزایش افسردگی در گروه کنترل از لحاظ آماری معنادار نیست. بحث و نتیجه گیری با توجه به یافته ها می توان گفت قصه درمانی در کاهش میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان به طور معناداری موثر بوده است. این یافته پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش هایی که در زمینه قصه درمانی انجام شده همخوان است. از محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود مرحله پیگیری به علت محدودیت زمانی اشاره کرد. همچنین عدم وجود فضا و امکانات مناسب به منظور برگزاری گروه درمانی در بیمارستان از محدودیت های دیگراین پژوهش است. . پژوهش حاضر با دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد که پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی با سه گروه شامل یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش انجام شود. پیشنهاد می شود پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اینکه کودکان در کدام مرحله درمان هستند و تفکیک آنها از هم انجام شود و نیز بهتر است پژوهشی برای کودکان سرپایی و بستری به صورت مجزا اجرا گردد. کلید واژه ها: سرطان، افسردگی، قصه درمانی

کلمات کلیدی

, سرطان, افسردگی, قصه درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073311,
author = {کریمی نسب, افسانه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and طبیبی, زهرا and دین دوست, مرضیه},
title = {اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان},
booktitle = {سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرطان، افسردگی، قصه درمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان
%A کریمی نسب, افسانه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A طبیبی, زهرا
%A دین دوست, مرضیه
%J سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر
%D 2019

[Download]