سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02

عنوان : ( بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD- )

نویسندگان: ناهید پارسایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا طبیبی , مرضیه دین دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان مادران با کودکان مبتلا به نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای و کودکان عادی انجام شد. روش شناسی پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده ها توصیفی، از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک 5 تا 7 ساله مشغول به تحصیل در مقطع پیش دبستانی -آمادگی- در سال تحصیلی 96- 95 در مناطق 7 گانه آموزش و پرورش شهر مشهد، بوده است. برای دستیابی به نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. پژوهش در پی بررسی این فرضیه ها بود که بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران با نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان همبستگی معناداری وجود دارد و بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران با نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان همبستگی معناداری وجود دارد. مادران پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران-2002- و پرسشنامه علایم مرضی کودکان گادو و اسپیرافکین-1994- را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج نشان داد که بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان، رابطه منفی معنادار وجود دارد . بدین معنی که مادرانی که راهبردهای سازگارانه ای جهت تنظیم شناختی هیجان خود در مقابله با موقعیت های تنش زا استفاده می کنند به احتمال کمتری دارای فرزندی با نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای خواهند بود. همچنین بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان، رابطه مثبت معنادار وجود دارد، یعنی مادرانی که راهبردهای ناسازگارانه برای تنظیم شناختی هیجان خود استفاده می کنند به احتمال بیشتری دارای فرزندی با نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای خواهند بود. به این ترتیب هر دو فرضیه پژوهش تایید شد. بحث و نتیجه گیری با در نظر گرفتن نتایج فوق به نظر می رسد که آموزش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان برای بهبود تعامل والد- کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان ضروری است. یافته های پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش های مشابه همخوان است. از محدودیت های این پژوهش می توان به این مورد اشاره کرد که پژوهش بر روی نمونه ای محدود از مادران و فرزندان آنها انجام شد که تعمیم پذیری نتایج را با مشکل مواجه می کند. محدودیت دیگر پژوهش آن است که پرسشنامه‌ها ماهیت خودسنجی داشتند. پیشنهاد می شود رابطه بین راهبرد تنظیم شناختی هیجان با سایر اختلالات روانی و رفتاری کودکان مورد بررسی قرار گیرد، این پژوهش درسایر گروه های سنی کودکان و نوجوانان انجام شود و رابطه این متغیرها در جمعیت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. کلیدواژه ها: اختلال نافرمانی مقابله ای، راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، مادر

کلمات کلیدی

, اختلال نافرمانی مقابله ای, راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان, راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان, مادر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073312,
author = {پارسایی, ناهید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and طبیبی, زهرا and دین دوست, مرضیه},
title = {بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD-},
booktitle = {سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اختلال نافرمانی مقابله ای، راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، مادر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD-
%A پارسایی, ناهید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A طبیبی, زهرا
%A دین دوست, مرضیه
%J سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر
%D 2019

[Download]