علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (82), سال (2018-12) , صفحات (421-435)

عنوان : ( جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus )

نویسندگان: شهناز بختیاری , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق، جداسازی و شناسایی آلیسیکلوباسیلوس از مراحل تولید رب گوجه فرنگی و بررسی کارایی پاستوریزاسیون در حذف این باکتری ها بود. ایزوله ها از هر مرحله شامل پوره، رب گوجه فرنگی قبل از پاستوریزاسیون و پس از پاستوریزسیون نهایی، شش نمونه در سه روز برداشته شد و پس از شوک حرارتی، با روش های مبتنی برکشت جداسازی شدند. جهت ارزیابی توانایی رشد باکتری و اثر بریکس بر رشد آن، نمونه هایی با بریکس 8 و 11 از رب گوجه فرنگی با بریکس 27-25، با رقیق سازی تهیه و همراه پوره بررسی گردید. 17ایزوله پس از توالی یابی و BLAST تا مرحله جنس وگونه شناسایی شدند.13 سویه شناسایی شده مربوط به گونه Alicyclobacillus acidocaldarius بودند و 4 ایزوله شامل جنس هایBacillus ، جنس Brevibacillus -2 ایزوله- و یک ایزوله باکتری ناشناخته بودند. تعداد سلول های آلیسیکلوباسیلوس در واحد حجم، بر مبنای کشت در رب قبل از پاستوریزاسیون cfu/ml± SD 29/0±34/2 و در رب پس از پاستوریزاسیون نهایی 17/0±31/2 بود که بیانگر تاثیر فرایند پاستوریزاسیون در کاهش تعداد سلول در واحد حجم بود. نتایج آزمون t جفت شده رب گوجه فرنگی نشان داد که وابستگی ضعیفی -ضریب همبستگی491/0 و 409/0- بین تعداد سلول های آلیسیکلوباسیلوس در واحد حجم با بریکس وجود دارد و همچنین بین تعداد سلول آلیسیکلوباسیلوس درواحد حجم در بریکس 8 و 11 اختلاف معنی داری وجود ندارد. این بدان معنی است که افزایش 3 درجه بریکس تفاوت معنی داری در تعداد سلول باکتری در واحد حجم، ایجاد نمی کند.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: آلیسیکلوباسیلوس, بریکس, رب گوجه فرنگی, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073350,
author = {بختیاری, شهناز and عدالتیان دوم, محمدرضا and حبیبی نجفی, محمدباقر and یاورمنش, مسعود},
title = {جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {15},
number = {82},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {421--435},
numpages = {14},
keywords = {کلید واژگان: آلیسیکلوباسیلوس، بریکس، رب گوجه فرنگی، PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus
%A بختیاری, شهناز
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یاورمنش, مسعود
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2018

[Download]