هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2019-02-20

عنوان : ( تحلیل توام بارش و تبخیر- تعرق با استفاده از توابع مفصل در ایستگاه همدید مشهد )

نویسندگان: شقایق گلی , ابوالفضل مساعدی , بیژن قهرمان , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل فراوانی یک متغیره‌ی وقایع هیدرولوژیک به علت عدم در نظر گرفتن همزمان همه‌ی مشخصه‌های مؤثر بر واقعه می‌تواند با خطا همراه باشد. یکی از راهکارهای موثر برای حل این مشکل استفاده از توابع مفصل چند متغیره می‌باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر تحلیل فراوانی دو متغیره بارش و تبخیر- تعرق در ایستگاه سینوپتیک مشهد با بکارگیری توابع مفصل در مقیاس‌های سال آبی، دوره زراعی (نه ماهه)، فصلی (سه ماهه) و ماهانه مد نظر می‌باشد. بدین منظور از سه تابع مفصل فرانک، کلایتون و گامبل طی دوره آماری 1365 الی 1395، برای توصیف ساختار وابستگی دو متغیره بارش و تبخیر- تعرق استفاده شده است. بهترین توابع توزیع حاشیه‌ای برای داده‌های بارش و تبخیر- تعرق تعیین و به کمک شبیه‌سازی مونت کارلو، نتایج دو متغیر مقایسه گردیده است. مقادیر ضریب همبستگی بین متغیرهای بارش و تبخیر- تعرق در هر سه روش تاو کندال، رو اسپیرمن و پیرسون در تمامی مقیاس‌های زمانی (به جز تیر ماه) منفی بدست آمده است که نشان از رابطه معکوس بارش و تبخیر- تعرق می‌باشد. هم‌چنین طبق معیارهای اطلاعاتی آکایک، بیزین و حداکثر درست‌نمایی از بین سه تابع مفصل انتخابی، مفصل فرانک بهترین نتایج را داشته است و پس از آن به ترتیب توابع کلایتون و گامبل قرار می‌گیرند. بر اساس نتایج به دست آمده احتمال توام وقایع بارش و تبخیر- تعرق در ایستگاه مورد نظر تعیین شد. پیشنهاد می‌شود که مشابه با این تحقیق در مناطق با شرایط مختلف آب و هوایی انجام شده تا بتوان اثر شرایط آب و هوایی را در احتمال توام رخدادهای بارندگی و تبخیر- تعرق بررسی نمود.

کلمات کلیدی

, بارش, تبخیر- تعرق, تحلیل توام, توابع مفصل, توزیع حاشیه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073418,
author = {گلی, شقایق and مساعدی, ابوالفضل and قهرمان, بیژن and محمد قبائی سوق},
title = {تحلیل توام بارش و تبخیر- تعرق با استفاده از توابع مفصل در ایستگاه همدید مشهد},
booktitle = {هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بارش، تبخیر- تعرق، تحلیل توام، توابع مفصل، توزیع حاشیه‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل توام بارش و تبخیر- تعرق با استفاده از توابع مفصل در ایستگاه همدید مشهد
%A گلی, شقایق
%A مساعدی, ابوالفضل
%A قهرمان, بیژن
%A محمد قبائی سوق
%J هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
%D 2019

[Download]