ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ, دوره (4), شماره (16), سال (2019-3) , صفحات (69-77)

عنوان : ( انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها )

نویسندگان: بی بی هانیه میر ابراهیمی پازیکوئی , آمنه بابائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا انتهای گراف‌‌های موضعا متناهی را به عنوان رده هم‌ارزی مسیرهای نامتناهی در گراف معرفی می‌کنیم. سپس انتهای گروه‌های متناهی تولید شده را بازگو می‌کنیم که با استفاده از گراف کیلی تعریف می‌شود. ثابت شده است که تعداد انتهاهای گروه‌ها به گراف کیلی وابسته نیست و برابر با صفر، یک، دو و یا نامتناهی است. برای هر یک از این اعداد نتایجی در ساختار گروه‌ها به دست آمده است که شناخته‌شده‌ترین آن‌ها قضیه‌ای موسوم به قضیه استالینگز است و ساختار گروه‌هایی با بیش از یک انتها را به عنوان حاصلضرب آزاد ملقمه‌ای یا توسیع HNN ارائه می‌دهد. به طور خاص‌تر ثابت شده است که گروهی با دقیقا دو انتها یک گروه مجازی Z است. بعد از آن انتهای بدیهی گراف‌ها را معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که انتهای بدیهی دقیقا وابسته به نوع خاصی از مسیر نامتناهی است. در پایان ثابت می‌کنیم وجود انتهای بدیهی برای گراف کیلی یک گروه معادل آن است که گروه آزاد باشد و این نتیجه می‌دهد که گراف کیلی یک گروه یک انتهای بدیهی دارد اگر و تنها اگر تمام انتهاهای آن بدیهی باشند.

کلمات کلیدی

, فضای انتها, ۱-همبافت, گراف کیلی, گروه متناهی تولید شده‏, گروه آزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073439,
author = {میر ابراهیمی پازیکوئی, بی بی هانیه and بابائی, آمنه},
title = {انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها},
journal = {ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ},
year = {2019},
volume = {4},
number = {16},
month = {March},
issn = {2588-588X},
pages = {69--77},
numpages = {8},
keywords = {فضای انتها، ۱-همبافت، گراف کیلی، گروه متناهی تولید شده‏، گروه آزاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها
%A میر ابراهیمی پازیکوئی, بی بی هانیه
%A بابائی, آمنه
%J ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ
%@ 2588-588X
%D 2019

[Download]