همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی , 2017-02-27

عنوان : ( تقویت تبادلات سازمانی: گامی در جهت ارتقای رفتارهای فرا نقشی منابع انسانی در صنعت ورزش )

نویسندگان: محبوبه اللهیاری , زهرا سادات میرزازاده , عباس چمنیان , مهر علی همتی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان ها متمرکز شده است. بر مبنای تیوری مبادله اجتماعی، اگر سازمان بتواند بخوبی کارمندان خود را مورد حمایت قرار دهد، آنها نیز با نیت جبران این حمایت، اقدام به ارایه رفتارهای شهروندی سازمانی1 در جهت منافع سازمان مینمایند-.- 4 از سوی دیگر، بر اساس تیوری اجتماعی شدن، که وجود یک رابطه مثبت بین هویت سازمانی-OI - 2و حمایتهای سازمانی ادراک شده-POS- 3 را تایید مینماید، یک سازمان حمایتکننده میتواند کارمندانی داشته باشد که ارزشها و اهداف سازمانی را جزء وجود خود بدانند. پس میتوان چنین بیان نمود که حمایت سازمان از کارکنانش باعث خواهد شد تا آنها احساس هویت یکسانی با سازمان داشته باشند و این امر به نوبه خود بر بروز رفتارهای مشارکتی فرا نقشی کارکنان تاثیر فراوانی خواهد داشت-2،.-1 ادبیات اخیر مدیریت ورزشی اظهار می دارد OCB مفهومی استثنایی و با ارزش در ورزش می باشد و بر پیامدهای سازمانی از قبیل، اثربخشی سازمانی، بهره وری، بهبود عملکرد و رضایت مشتری اثر میگذارد 5-،.-3 از این رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط مناسبات سازمان – کارمند -حمایت سازمانی ادراک شده و هویت سازمانی- بارفتار -فرانقشی- شهروندی سازمانی کارکنان در صنعت ورزش بود.

کلمات کلیدی

, تبادلات سازمانی, رفتارهای فرا نقشی, منابع انسانی, صنعت ورزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073500,
author = {اللهیاری, محبوبه and میرزازاده, زهرا سادات and عباس چمنیان and مهر علی همتی نژاد},
title = {تقویت تبادلات سازمانی: گامی در جهت ارتقای رفتارهای فرا نقشی منابع انسانی در صنعت ورزش},
booktitle = {همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی},
year = {2017},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تبادلات سازمانی،رفتارهای فرا نقشی،منابع انسانی،صنعت ورزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت تبادلات سازمانی: گامی در جهت ارتقای رفتارهای فرا نقشی منابع انسانی در صنعت ورزش
%A اللهیاری, محبوبه
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A عباس چمنیان
%A مهر علی همتی نژاد
%J همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
%D 2017

[Download]